Lekarze: MZ wyjaśnia zasady odpracowania tzw. bonu lojalnościowego

14 Czerwca 2019, 14:23 Lekarz rezydent

W ostatnich dniach burzę wywoływały różne interpretacje przepisów dotyczących odpracowywania przez lekarzy tzw. zobowiązania lojalnościowego. Chodzi o pracę w części etatu. Ministerstwo Zdrowia wydało dziś komunikat w tej sprawie. 

MZ wydało dzisiaj komunikat w sprawie interpretacji art. 16j ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r., poz. 617 z późn. zm.) dotyczący zasad odpracowania tzw. zobowiązania lojalnościowego

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zasad odpracowania tzw. zobowiązania lojalnościowego, o którym mowa w art. 16j ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r., poz. 537 z późn. zm.), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższej informacji.

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może złożyć deklarację dotyczącą zobowiązania do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez podmioty weryfikujące odbycie szkolenia specjalizacyjnego, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu, w zamian za zwiększone wynagrodzenie zasadnicze (art. 16j ust. 2b). W przypadku pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego w okresie krótszym niż okres szkolenia specjalizacyjnego dwuletni okres wykonywania zawodu ulega proporcjonalnemu skróceniu.

Oznacza to m.in., że lekarz odpracowujący zobowiązanie może podjąć zatrudnienie w kilku różnych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w różnych wymiarach czasu pracy w różnym okresie, proporcjonalnie do okresu pobieranego zwiększonego wynagrodzenia, w ciągu pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. Ważne jest, aby łączny wymiar czasu pracy stanowił równoważnik pełnego etatu.

Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że w przypadku odpracowywania zobowiązania w niepełnym wymiarze czasu pracy w jednym podmiocie wykonującym działalność leczniczą okres odpracowywania przedłuża się o czas stanowiący różnicę między pełnym i niepełnym wymiarem czasu pracy.

Przykładowo lekarzowi zatrudnionemu wyłącznie na ½ etatu, który ma do odpracowania 100 dni, czas odpracowania przedłuża się do 200 dni.

Pokłosie protestu rezydentów

Przypomnijmy, że tzw. bon lojalnościowy został wprowadzony dzięki porozumieniom lekarzy rezydentów z MZ. 

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz