MZ szykuje kolejne ułatwienia w e-zdrowiu dla lekarzy

26 Czerwca 2019, 9:47 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Ustawa o wdrażaniu rozwiązań e-zdrowia na ostatniej, rządowej prostej. W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano najnowszy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia. W dokumencie przewidziano m.in. rozszerzenie grona lekarzy uprawnionych do wystawiania recept na leki „S” oraz upoważnienie asystentów medycznych do wystawiania e-recept. Co więcej ważne zmiany zaszły w obszarze wystawiania recept „pro auctore” oraz „pro familiae”.

Projekt przygotowany przez resort zdrowia , który procedowany będzie teraz przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. zakłada m.in. wprowadzenie regulacji upraszczających obszar ordynacji leków na receptę oraz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dla lekarzy…

Zgodnie z propozycjami wydłużony zostanie okres realizacji e-recepty do 365 dni, a nie 30 jak ma to miejsce obecnie, a także stworzone zostanie narzędzie informatyczne, które wspomagać będzie lekarzy w określaniu poziomu refundacji na receptach elektronicznych.

Nowością są zapisy rozszerzające katalog osób objętych receptami „pro familae” o osoby pozostające we wspólnym pożyciu z osobą wystawiającą receptę oraz krewnych lub powinowatych w linii bocznej (do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa) osoby wystawiającej. Co więcej recepty „pro auctore” oraz „pro familiae” nie będą musiały być wystawiane w formie elektronicznej – jak dotychczas zapowiadał resort zdrowia. (>>>Recepty papierowe ważne jeszcze rok)

- Wychodząc naprzeciw postulatom lekarzy proponuje się zmianę dotychczasowej regulacji w zakresie postaci recept „pro auctore” oraz „pro familiae”. Obowiązujące przepisy przewidują, że recepty te do dnia 31 grudnia 2025 r. mają postać wyłącznie papierową, natomiast po dniu 31 grudnia 2025 r. będą miały postać tylko elektroniczną. Zasadnym jest jednak pozostawienie obu postaci dla recept „pro auctore” oraz „pro familiae”. Lekarz będzie mógł wówczas decydować, w jakiej postaci wystawi ww. recepty. Możliwość swobodnej decyzji w tym zakresie będzie miało istotne znaczenie zarówno dla lekarzy, którzy już dziś wystawiają recepty w postaci elektronicznej (i chcieliby nie czekać na wystawianie tych recept aż do 2025 r.), jak też dla lekarzy, którzy zaprzestali wykonywać zawód (i chcieliby mieć możliwość wystawiania recept w postaci papierowej również po dniu 31 grudnia 2025 r.)- czytamy w uzasadnieniu projektu.

To jednak nie jedyne zmiany przewidziane przez ministerstwo. Z treści pisma przewodniego przygotowanego przez Janusza Cieszyńskiego wynika, że projekt wprowadzi możliwość upoważnienia asystentów medycznych do wystawiania e-recept i e-skierowań (analogicznie do e-zwolnień), co ułatwi i przyspieszy pracę lekarzy. Dodatkowo rozszerzeniu ulegnie grupa lekarzy uprawnionych do ordynacji bezpłatnych leków dla seniorów „S”.

…i pacjentów

Projekt zakłada również udostępnienie pacjentom nowych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta. I tak pacjenci będą mogli zdalnie złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i jednostkowych danych medycznych, a także złożyć deklarację wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz. Co więcej za pośrednictwem IKP będą mogli złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ, a także uzyskać informację o wycofanych z obrotu produktach leczniczych lub wyrobach medycznych, które zostały mu przepisane i wydane. Dzięki nowym rozwiązaniom za pośrednictwem IKP pacjenci będą mogli również złożyć wniosek lub skargę do Rzecznika Praw Pacjenta, Ministra Zdrowia czy tez Narodowego Funduszu Zdrowia.

Konsultacje przyniosły zmiany

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych resort zdrowia przyznał (odnosząc się do uwag zgłoszonych m.in. przez Naczelną Izbę Lekarską), że niemożliwe jest obecnie całkowite zniesienie określania refundacji przez lekarzy. Jak wyjaśnił resort powodem tej decyzji jest fakt, że bez względu na to, kto w tym zakresie zastąpiłby lekarza (np. płatnik bądź apteka) musiałby on uzupełniać recepty o tak wiele danych medycznych, że z całą pewnością recepta stanowiłaby obszerny dokument. Co więcej druk recept zdaniem MZ nie powinien zawierać tak wrażliwych danych osobowych. Resort zdrowia nie zgodził się również z wnioskiem Zarządu Krajowego OZZL, który wnioskował o przywrócenie zasady refundowania leków znajdujących się na wykazach we wszystkich zastosowania klinicznych.

Zgodnie z sugestiami Naczelnej Izby Lekarskiej, która wskazała na obawy związane z przypisywaniem lekarzom odpowiedzialności za działalność asystentów medycznych, ministerstwo postanowiło wskazać, że upoważnienie dotyczyć będzie wystawiania e-recept i e-skierowań i jednocześnie zadeklarowało doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności asystenta medycznego, który zostanie upoważniony do podpisywania określonych dokumentów.  

Pomimo sprzeciwu ze strony środowiska lekarzy resort utrzymał również obowiązek nałożony na lekarzy a polegający na wykonywaniu weryfikacji recept wystawionych pacjentom w ramach programu 75+. MZ wskazało, że weryfikacja recept wystawionych i zrealizowanych dla konkretnego pacjenta musi mieć charakter zindywidualizowany i w tym obszarze lekarza nie jest w stanie zastąpić system teleinformatyczny.
AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Janusz Mierzwa Niedziela, 18 Sierpnia 2019, 12:32
Co z skierowaniami na badania laboratoryjne 75+ pro familiae i pro auctore