Stypendia Ministra Zdrowia dla studentów: limit o 2 tys. zł wyższy

27 Czerwca 2019, 9:09 pieniądze kasa

Szczegółowe kryteria przyznawania oraz sposobu wypłacania stypendiów dla studentów; rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania; maksymalna liczba stypendiów; maksymalna liczba wysokości stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium - określa skierowane dziś do konsultacji projektowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia 

Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 458 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)

W projektowanym rozporządzeniu określono szczegółowy katalog znaczących osiągnięć naukowych i sportowych studenta, które będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów.

Projekt ustanawia także, że wszystkie osiągnięcia będą dokumentowane przez studenta w postaci pisemnej w formie określonej w niniejszym rozporządzeniu.

Rozporządzenie przewiduje, że wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do Ministerstwa Zdrowia do 31 października; wnioski o przyznanie stypendiów będą składane przez rektorów uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra. Minister będzie podejmował decyzje o przyznaniu stypendiów oraz o ich wysokości, w terminie do dnia 30 kwietnia.

Określono kryteria podmiotowe przyznawania stypendiów. W przypadku stypendium – mającego charakter motywacyjny – przyjęto kryterium postępów w procesie kształcenia; co ma uniemożliwić równocześnie przyznawanie stypendiów osobom, które np. powtarzają rok studiów albo nie uzyskały wpisu na kolejny rok studiów. "Stypendium ma mieć charakter prestiżowy, a osoba nagrodzona powinna pozytywnie wyróżniać się na tle innych studentów, ponadto przyznanie stypendiów studentom, którzy nie zaliczyli roku studiów, przerywali studia lub uzyskali tzw. zaliczenie warunkowe, przeczyłoby idei nagradzania najzdolniejszych studentów w kraju" - czytamy w uzasadnieniu.

Dodatkowo projektowane rozporządzenie przewiduje, że we wnioskach o przyznanie stypendiów w 2019 r. jako znaczące osiągnięcie naukowe studenta może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki

Minister będzie mógł przyznać nie więcej niż 50 stypendiów; liczba ta  została utrzymana na niezmienionym poziomie.

Maksymalna wysokość stypendiów nie może przekroczyć 17 000 zł (wzrost z 15 000 zł do 17 000 zł). Stypendium będzie wypłacane przez uczelnię medyczną, której wnioskodawca jest rektorem, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra; wypłata stypendium nastąpi jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni; wypłata stypendiów nastąpi na wskazany przez studenta rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, albo w gotówce.

Projekt rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz