Nowelizacja zarządzenia ws. koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem

01 Lipca 2019, 11:32 NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zmiany polegają na skorygowaniu wyceny punktowej świadczeń w związku z ponoszonymi przez świadczeniodawców rosnącymi kosztam.

Ponadto wprowadzono nowy produkt rozliczeniowy o nazwie - koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu częściowej refundacji kosztów pobytu opiekuna.

Dodatkowo wprowadzono produkty statystyczne sprawozdawane w sytuacji zakończenia opieki DOK oraz KO-CZR, w celu umożliwienia świadczeniodawcom wykazania od kiedy dziecko nie jest już objęteopieką w ramach wskazanych zakresów świadczeń.

Ponadto w zarządzeniu wskazano, iż sprawowana opieka KO-CZR wymaga podjęcia decyzji przez lekarza prowadzącego w porozumieniu z zespołem specjalistycznym o kontynuacji lub zakończeniu opieki KO-CZR, nie później niż po każdym roku. Umożliwiono też przeprowadzenie obserwacji medycznej w przypadku podejrzenia występowania całościowych zaburzeń rozwoju, poprzez rozliczenie do 3 produktów: KO-CZR - porada diagnostyczna i maksymalnie 1 produktu: KO-CZR - konsultacje specjalistyczne lub KO-CZR porada kompleksowo – konsultacyjna.


Skutek finansowy oszacowano na około 2,8 mln zł na II półrocze 2019 r., co w skali roku daje 5,6 mln zł.

Zobacz: zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz