Płace: Podwyżka kwoty bazowej do 4200 zł bez wsparcia z NFZ i budżetu

11 Lipca 2019, 12:55 pieniądze

Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje żadnych dodatkowych środków dla placówek na pokrycie wzrostu wynagrodzeń wynikających z przyjętego w tym tygodniu projektu zmiany ustawy o minimalnych płacach. Może chodzić o 97 mln zł w tym roku i 184 mln zł w przyszłym roku, dla wszystkich placówek. Ale w praktyce będzie pewnie więcej.

 

 

Podwyżka najniższych płac skutkuje zwykle zmianą siatki też dla innych pracowników, o funkcjach, kompetencjach czy wykształceniu powodujących, że nie powinni zarabiać więcej niż minimum. Więc placówki poniosą pewnie wyższe koszty niż przewiduje rząd. 


Ile wyniosą nowe stawki informujemy tutaj: MZ podaje zarobki i podwyżki m.in. dla lekarzy i pielęgniarek. Ilu wzrośnie pensja od lipca?

 

Bez konsultacji

Choć projekt nie był w konsultacjach, we wtorek przyjął go rząd, a dziś opublikowano go na stronie sejmowej (wcześniej nie było go na stronie Rządowego Centrum Legislacji).  

Celem projektu jest zmiana wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze tak, aby na dzień 1 lipca 2019 r. uległa ona podwyższeniu z kwoty 3900 zł brutto do kwoty 4200 zł brutto.

Pieniędzy więcej nie dostaną

Proponowana nowelizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. nie będzie skutkowała przekazaniem podmiotom leczniczym w 2019 r. dodatkowych, ponad obecnie planowane, środków finansowych z budżetu państwa, jak również z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ministerstwo podkreśla, że koszty podwyżek powinny zostać sfinansowane przez pracodawców ze środków uzyskanych w ramach wzrastających przychodów i odpowiednio kosztów NFZ. Jak dalej podkreśla - ŚRODKÓW JUŻ PRZYZNANYCH, więc nie są planowane kolejne.

A podmioty prywatne, nie mające umów z NFZ, lecz objęte ustawą mogą po prostu podnieść ceny usług lub pakietów medycznych - dowiadujemy się z oceny skutków regulacji. 

Pieniądze z rezerwy celowej na pokrycie kosztów dostaną tylko resortowe podmioty lecznicze m.in. podległe resortowi zdrowia, obrony narodowej czy Przychodnia Lekarska Służby Zagranicznej podległa MSZ. - Łączna kwota powodowanych przedmiotową nowelizacją dodatkowych wydatków podmiotów leczniczych finansowanych z budżetu państwa od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wynosić będzie 11,104 mln zł - wynika z informacji załączonej do projektu. 

Koszty podwyżek dla pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego, zostaną pokryte z posiadanych przez te jednostki środków z części 85 – Wojewodowie.

Można się więc spodziewać, że kondycja finansowa placówek, zwłaszcza powiatowych jeszcze szybciej będzie się pogarszać. NFZ zwiększył im ryczałty, ale o 2-3 proc. co ewentualnie stanowić może rekompensatę wzrostu kosztów w zeszłym roku. A dodatkowo uważa, że z pieniędzy tych wypłacą podwyżki dla wszystkich lub prawie wszystkich, nie tylko najgorzej zarabiających i objętych minimalną płacą,  fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, psychologów czy techników radiologii oraz innych zawodów dotychczas pomijanych w osobnych regulacjach. 

Treść projektu

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Art. 1. W ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473 oraz z 2018 r. poz. 1942) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Do dnia 30 czerwca 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto.

2. Od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 4200 zł brutto.”.

Art. 2. 1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zawiera się porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust.1 ustawy zmienianej w art. 1, z uwzględnieniem art. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w ust. 1, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w drodze zarządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, z uwzględnieniem art. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, i zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczą sposobu podwyższania wynagrodzeń zasadniczych na dzień 1 lipca 2019 r. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

aga Piątek, 30 Sierpnia 2019, 14:15
Jest koniec sierpnia 2019 roku a ja pieleg zabiegowa w POZ-cie nie otrzymalam 1100 a tu mówi sie o nastepnych podwyzkach więc nie wiem kto je dostaje ,chyba tylko pieleg. środowiskowe i położne to wiem napewno i to nie małe pieniądze