NIPiP przestrzega przed nieuczciwymi organizatorami szkoleń dla pielęgniarek i położnych

12 Lipca 2019, 13:11 pielęgniarka

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed nieuczciwymi organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Kto może może być organizatorem kształcenia?

Jak przypomina NIPiP, zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, organizatorami kształcenia mogą być: uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze lub inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe (prowadzonego przez ORPIP lub NRPIP).

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego jest zapewnienie kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach oraz posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Organizator kształcenia jest obowiązany pielęgniarce lub położnej zakwalifikowanej do wydania karty specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego lub kursu specjalistycznego, które wraz z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowią dowód ukończenia kształcenia podyplomowego.

Izba przypomina, że kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e-learningu.

Szczegółowych informacji czy dany organizator kształcenia może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać w swojej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

źródło: NIPiP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz