Jest zarządzenie NFZ ws. opieki koordynowanej nad pacjentami z SM

16 Lipca 2019, 14:39 NFZ

NFZ opublikował we wtorek zarządzenie ws. programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego - świadczenie kompleksowe KOSM, czyli nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym. Zarządzenie określa m.in. cel pilotażu, zakres i rodzaj świadczeń, warunki ich organizacji, a także wskaźniki realizacji programu.

Jak czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia określa ono:

Zarządzenie określa:

1) cel programu pilotażowego;

2) okres realizacji programu pilotażowego;

3) zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy program pilotażowy;

4) w przypadkach wynikających z celu programu pilotażowego - populację zamieszkującą określony obszar terytorialny objętą programem pilotażowym;

5) warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji, w tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;

6) sposób rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej;

7) sposób wyboru świadczeniodawcy przez świadczeniobiorcę, z uwzględnieniem zasad realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie skierowania i prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia, lub sposób objęcia przez świadczeniodawcę danej populacji świadczeniami opieki zdrowotnej;

8) realizatora programu pilotażowego albo tryb jego wyboru;

9) wskaźniki realizacji programu pilotażowego;

10) sposób pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego;

11) sposób oceny wyników programu pilotażowego;

12) podmiot zobowiązany do finansowania programu pilotażowego.

Zarządzenie przewiduje, że kompleksowa opieka nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym (KOSM) obejmuje: postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne, specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne oraz, w zależności od wskazań medycznych, różne formy rehabilitacji.

Z koeli celem terapeutycznym kompleksowej opieki jest stłumienie aktywności choroby – hamowanie jej postępu, ograniczanie występowania rzutów i pojawiania się nowych zmian demielinizacyjnych oraz cofnięcie istniejących już zmian w układzie nerwowym,  w szczególności poprzez: 

- diagnostykę, w tym m.in. weryfikację rozpoznania stwardnienia rozsianego (SM), weryfikację rozpoznania rzutu choroby, kontrolne badania rezonansu magnetycznego (RM) mózgowia lub rdzenia kręgowego bez kontrastu lub z kontrastem;
-    terapię zgodnie ze wskazaniami klinicznymi:

a) u chorych z objawami znacznej spastyczności - zapewnienie dostępu do leczenia pompą baklofenową,
b) u chorych z objawami pęcherza neurogennego - zapewnienie dostępu  do Programu Lekowego B.73. - Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza ICD-10N31;

-    ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (dostęp do lekarzy specjalistów);
-    kompleksową rehabilitację leczniczą;
-    opiekę z zakresu psychologii i psychiatrii;
-    współpracę z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Ponadto, zarządzenie określa zasady konieczne do sprawozdania i rozliczania świadczeń, wzór umowy o realizację świadczeń, wzór wniosku o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego, a także wzór sprawozdania.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz