NFZ: Tydzień na opiniowanie projektu dot. pacjentów chorych na EB

17 Lipca 2019, 14:57 NFZ

Do opiniowania skierowany został projekt zarządzenia Prezesa NFZ, w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. Chodzi m.in. o zaopatrzenie w wyroby medyczne stosowane u pacjentów cierpiących na pęcherzowe oddzielanie naskórka (EB)

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 24 lipca 2019 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: szpital.dsoz@nfz.gov.pl, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Niniejsze zarządzenie wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1b - katalog produktów odrębnych utworzono nowy produkt rozliczeniowy 5.52.01.0001536     Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne, do rozliczenia wyłącznie z produktem 5.53.01.0001435 w sytuacji konieczności zastosowania u świadczeniobiorcy wyrobu medycznego stosowanego w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka, obejmuje: wizytę, zaplanowanie oraz wydanie zaopatrzenia w wyroby medyczne i ewentualny ich transport
do świadczeniobiorcy.

  2) w załączniku nr 1c - katalog do sumowania utworzono nowy produkt rozliczeniowy – 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka, sprawozdawany przy rozpoznaniu: Q81.1, Q81.2, Q81.8, Q81.9. Przy rozliczeniu produktu zachodzi konieczność udokumentowania zakupu fakturą/rachunkiem; obejmuje wyroby medyczne wymienione dla rozpoznania pęcherzowego oddzielania naskórka w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niezbędne środki pomocnicze do dezynfekcji i zaopatrzenia skóry oraz opatrunki
i środki pomocnicze do opatrunków.

3) w załączniku nr 3 katalog zakresów świadczeń w leczeniu szpitalnym dodano właściwe zakresy skojarzone.

4) biorąc pod uwagę powyższe, w zakresie §12 dokonano niezbędnych zmian polegających na wyodrębnieniu zakresów skojarzonych dla nowoutworzonych produktów związanych z leczeniem pęcherzowego oddzielania naskórka oraz umożliwiono na wniosek świadczeniodawcy cokwartalne zwiększanie kwoty zobowiązania w umowie o udzielanie świadczeń do kwoty zgodnej z wartością zrealizowanych świadczeń.

Wprowadzone do zarządzenia zmiany zapewnią istotną poprawę dostępu
do kompleksowych i wysokiej  jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych pęcherzowym oddzielaniem naskórka.

Skutek finansowy oszacowano na 12 mln 750 tys. zł w skali roku.

źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz