500 plus dla niepełnosprawnych: Sejm przeciw zniesieniu "progu dochodowego"

19 Lipca 2019, 14:22 sejm

Dziś odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Posłowie głosowali m.in. nad zniesieniem lub podwyższeniem progu dochodowego dla osób z całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Jedna z przegłosowanych poprawek wprowadza wyjątek od tej zasady. 

Przypomnijmy, że chodzi o 500 zł świadczenia uzupełniającego dla osób powyżej 18 r. życia, posiadających orzeczenie od niezdolności do samodzielnej egzystencji, które otrzymują świadczenia z środków publicznych nie wyższe niż 1100 zł. 

Łącznie zgłoszono do projektu 20 poprawek. Komisja zarekomendowała przegłosowanie dwóch poprawek. Ostatecznie zagłosowano za 3 z nich, trzynaście zostało odrzuconych.

Dzisiejsze głosowanie wzbudziło dużo emocji zarówno wśród posłów partii rządzącej jak i całej opozycji. 

Dlaczego rząd upiera się przy rozwiązaniu, które odbierane jest jako tak krzywdzące i niesprawiedliwe, czyli uzależnienie progu dochodowego od 1100 zł. Wiele świadczeń rodzinnych wypłacanych w niewyobrażalnej skali nie jest uzależnione od jakiegokolwiek progu dochodowego. Jest to bardzo krzywdzące, szczególnie, że tuż przed wyborami przelaliście dodatkowe świadczenia w postaci 13- emerytury również do najbogatszych Polaków z listy Forbes’a. - mówił Sławomir Jan Piechota (PO-KO).

Uzależnienie dodatkowego świadczenia od progu dochodowego 1100 zł oznacza, że wiele osób z niepełnosprawnością, w bardzo trudnej sytuacji nie będzie miało prawa skorzystać z tego świadczenia – apelował o poprawkę znoszącą próg dochodowy. 

MRPiPS: Nie ma żadnego progu dochodowego

Krzysztof Michałkiewicz, podsekretarz stanu w MRPiPS, w odpowiedzi na pytanie posła  stwierdził, że "środowisko niepełnosprawnych wprowadzane jest w błąd", a "progu dochodowego nie ma". - Jest tylko wymóg zaświadczenia do niesamodzielnej egzystencji, a jednocześnie świadczenie przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych z środków publicznych, lub suma tych świadczeń nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Nigdzie tam nie jest wspomniane nic o 1100 zł - argumentował.

Jego wypowiedź spotkała się z masą nieprzychylnych reakcji. Kolejni posłowie odpowiadali, że zarówno tak przedstawia to rząd jak i Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Posłowie podkreślali, że najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy wynosi właśnie 1100 zł i to jest właśnie ten próg dochodowy.

Krzysztof Michałkiewicz przypomniał, że jest wpisana kwota najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, ponieważ ta co roku jest waloryzowana. - Nie wiemy ile to będzie wynosić, więc mówienie osobom niepełnosprawnym, że to sztywno 1100 to lekkie nadużycie - mówił. 

Poprawka nie została przegłosowana.  Za poprawką głosowało 186 posłów, przeciw 237.

Zwiększenie progu do poziomu minimalnego wynagrodzenia

Posłowie z KUKIZ 15 w swojej poprawce natomiast proponowali, by próg ten wynosił 2100 zł – czyli tyle ile wynosi obecnie minimalne wynagrodzenie. 

Ta poprawka jednak również nie zostałą przyjęta. Za tą poprawką głosowało 182 posłów, przeciw było 237.

Sejm za... 

- Wyobrażam sobie co czuli w tym momencie opiekunowie i rodzice tych niesamodzielnych osób. Wczoraj miałam z nimi spotkanie. Po wczorajszym spotkaniu ze środowiskiem opiekunów i rodziców niepełnosprawnych dorosłych w ich imieniu proszę, aby tym wystąpieniom nie nadawać charakteru politycznego. Najwidoczniej się nie da - mówiła w trakcie swojego wystąpienia Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dalej podkreślała zmiany jakie zostały wprowadzone w świadczeniach przyznawanych osobom niepełnosprawnym jak i ich opiekunom i rodzicom za czasów kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wystąpienie porwało posłów opozycji z krzeseł, na tyle, że wydawali się zapomnieć za jaką poprawką głosowało. I kiedy wszystkie poprawki bez rekomendacji sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny otrzymywały podobną ilośc głosów za i przeciw, tym razem, wbrew zaleceniom Komisji przegłosowano poprawkę przewidującą wykreślenie przepisu mówiącego o tym, ż w przypadku zbiegu prawa do emerytury i renty, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752) – świadczenie uzupełniające miałoby nie przysługiwać w przypadku przekroczenia kwoty 1100 zł. 

Tym razem z foteli w geście euforii podnieśli się posłowie opozycji, gdy chwilę po ogłoszeniu przez Marka Kuchcińskiego wyników głosowania doszło do posłów PiS co się wydarzyło. W obozie partii było witać zaskoczenie, tak duże, że posłowie potrzebowali ogłoszonych przez Marszałka 3 minut przerwy.

Poza tym przyjęto poprawki w następującym brzmieniu:

po art. 21 dodać art. 21a w brzmieniu: „Art. 21a. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 326, 730, 875 i 1018) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku, o którym mowa w ust. 1, pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 924) oraz środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej oraz świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia …. 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. …) , są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.”; 

po art. 22 dodać art. 22a w brzmieniu: „Art. 22a. W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 303) wprowadza się następujące zmiany:

1) w przypisie 1 do tytułu ustawy wyrazy „oraz ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym” zastępuje się wyrazami „ , ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym oraz ustawę z dnia …. 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”;

2) po art. 38a dodaje się art. 38b w brzmieniu: „Art. 38b. W ustawie z dnia … 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. …) w art. 2 w ust. 3 w pkt 5 oraz w art. 7 w ust. 1 po wyrazach „Straży Granicznej,” dodaje się wyrazy „Straży Marszałkowskiej,”.”;

3) w art. 47 w pkt 1 po wyrazach „art. 38a” dodaje się wyrazy „i art. 38b”.”; 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz