1600 zł podwyżki? Nie dla pielęgniarek z zespołów ratownictwa medycznego

22 Lipca 2019, 12:32 Ratownicy

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w celu zagwarantowania pielęgniarkom pracującym w zespołach ratownictwa medycznego analogicznego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia jakie przysługuje pielęgniarkom w placówkach medycznych - tj. 1600 zł.

- W związku z postulatami zgłaszanymi przez pielęgniarki systemu wykonującymi zawód w zespołach ratownictwa medycznego u podwykonawcy zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu zagwarantowanie ww. pielęgniarkom wzrostu wynagrodzenia miesięcznego w wysokości analogicznej jak obowiązująca aktualnie wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla pielęgniarek wykonujących te same zadania w ratownictwie (pogotowiu ratunkowym) – tj. w wysokości 1600 zł brutto brutto - zwróciła się z prośbą NIPiP.

Izba przypomniała w liście skierowanym do MZ, że zgodnie z postanowieniami porozumienia z dniu 24 września 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”,  strony Porozumienia miały "powrócić do rozmów najpóźniej do grudnia w 2019 r., które będą dotyczyć m.in. zrównania wysokości dodatku miesięcznego w zawodach wskazanych w tym porozumieniu (miedzy innymi dla wyżej wymienionych pielęgniarek) z wysokością dodatku dla pielęgniarek i położnych wykonujących te same zadania w ratownictwie – tj. 1600 zł brutto brutto".

Podwyżki, nie dla pracujących "u podwykonawców"

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 poz. 1681) nie obejmuje pielęgniarek wykonujących zawód u tzw. podwykonawców, w tym również pielęgniarek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zespołach ratownictwa medycznego będących podwykonawcami - przytacza w swojej odpowiedzi Józefa Szczurek-Żelazko.

- Należy wyjaśnić, że na mocy powyższego rozporządzenia MZ, wzrostem średniego wynagrodzenia zostały objęte zostały pielęgniarki i położne, które mogą wykazać tzw. bezpośrednie powiązanie z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego pielęgniarki i położne zatrudnione lub świadczące usługi w ramach innych umów nie są objęte wzrostem wynagrodzeń w ramach ww. przepisów przedmiotowych rozporządzeń, gdyż wykonują zawód i świadczą usługi na rzecz podmiotu, który nie jest bezpośrednio  powiązany  finansowaniem  objętym  w  ramach  zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia - czytamy w odpowiedzi MZ.

MZ: Podwyżki dla pielęgniarek -dla pielęgniarek i położnych, podwyżki dla ratowników - dla zespołów ratownictwa

-Pielęgniarki systemu wykonujące zawód w zespołach ratownictwa medycznego u podwykonawców w pozaszpitalnym sektorze systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne otrzymują podwyżki przyznane na mocy porozumień zawartych w dniach 18.07.2017 i 24.09.2018 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność. Wówczas środowisko ratowników medycznych zgłosiło do resortu zdrowia postulat, aby pielęgniarki zatrudnione u podwykonawców, będących dysponentami zespołów ratownictwa medycznego nie były pominięte w przyznawaniu dodatków i zyskały takie same uprawnienia jak ratownicy medyczni. Ministerstwo Zdrowia do tego żądania się przychyliło - czytamy.

Jak przypomina ministerstwo, zgodnie z treścią rozporządzenia określającego wypłaty dodatków, świadczeniodawca oraz podwykonawca, są obowiązani przeznaczyć środki otrzymane w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz ratownictwo medyczne, w taki sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1200 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, dla osób o których mowa w § 2 ust. 1, w tym również dla pielęgniarek systemu wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 1200 zł za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Po 1 września 2019 r. dodatki zostaną utrzymane w tej samej wysokości z tym, że środki na ich wypłatę wkalkulowane zostaną w wysokość stawki ryczałtu dobowego za dobokaretkę.

źródło: NIPiP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

5 komentarzy

Adul Środa, 24 Lipca 2019, 16:31
O jakim podwykonastwie jest mowa w państwowym ratownictwie medycznym? Przecież mamy państwowe teraz czy jak? Czuję że ten bubel prawny o nazwie państwowy dalej kuleje... Zamiast być lepiej jest gorzej. MZ samo zagania się w kozi róg
KRRM Wtorek, 23 Lipca 2019, 15:31
Dlatego powinny być utrzymane we wszystkich miejscach gdzie RM podejmuje pracę.
RM Wtorek, 23 Lipca 2019, 12:56
Dodatki dla wybranych ratowników tylko ZRM i SORy a reszta ratowników się nie liczy ! Dwie transze dodatku mnie ie obejmują czyli 800 zł brutto... dlaczego bo jestem gorszym pracownikiem?
Za jakością Poniedziałek, 22 Lipca 2019, 14:03
Jedyny sposób by to ratownik dostał podwyżkę za swoją pracę to zostanie pielęgniarką. Zacznijmy wynagradzać jakość i kompetencje.
Dar2019 Czwartek, 01 Sierpnia 2019, 0:39
Miejsce pielęgniarki i położnej jest w Szpitalu przy pacjentów a nie w ZRM.