Pierwsze zarządzenie p.o. prezesa NFZ A. Niedzielskiego - czego dotyczy?

23 Lipca 2019, 14:49 NFZ

We wtorek ukazało się pierwsze zarządzenie wydane przez p.o. Prezesa NFZ Adama Niedzielskiego. Nowelizacja zarządzenia dotyczy regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Adam Niedzielski został powołany na pełniącego obowiązki prezesa Funduszu Adam Niedzielski pełniącym obowiązki szefa NFZ po tym jak dotychczasowy prezes NFZ Andrzej Jacyna zrezygnował ze stanowiska A. Jacyna złożył dymisję z funkcji prezesa NFZ.

We wtorek Centrala NFZ opublikowała zarządzenie dotyczące regulaminu organizacyjnego. To pierwsze zarządzenie wydane przez p.o. prezesa NFZ A. Niedzielskiego.

Zgodnie z zatwierdzonym w nowelizacji regulaminu podziałem kompetencji, Departament Gospodarki Lekami został włączony do grupy komórek, nad którymi nadzór wykonuje Zastępca Prezesa ds. Medycznych.

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 67/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Bezpośredni nadzór nad:

1) Departamentem Analiz i Strategii, Departamentem Obsługi Pacjenta oraz Departamentem Informatyki wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych;
2) Departamentem do Spraw Służb Mundurowych oraz Departamentem Współpracy Międzynarodowej wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Służb Mundurowych;
3) Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departamentem Gospodarki Lekami oraz Biurem Profilaktyki Zdrowotnej wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Medycznych.”;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kierujący komórkami organizacyjnymi, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło: NFZ

JK 

Polecamy również:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz