NFZ: co wykazały kontrole recept w I kwartale br.?

29 Lipca 2019, 10:28 lekarz mężczyzna pacjent badanie recepta

Oznaczanie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami czy przepisywanie leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami, a także braki w dokumentacji medycznej - to m.in. nieprawidłowości jakie stwierdzili urzędnicy NFZ podczas kontroli ordynacji lekarskiej w I kwartale 2019 r.

Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w I kwartale 2019 r. podała Centrala NFZ.

W I kwartale 2019 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 88 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania wystąpienia pokontrolnego).

W 11 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (51 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (26 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.

  • wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:

- oznaczania poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- przepisywania leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i/lub w ilości przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania oraz niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego;

  • prowadzenia dokumentacji medycznej:

- nieczytelne i niechronologiczne prowadzenie dokumentacji;

- brak/nieczytelne wpisy w dokumentacji medycznej dotyczące porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków i dawkowania, rozpoznania choroby oraz wystawionych recept;

- brak numeracji stron/poprawiona numeracja stron bez autoryzacji;

- brak medycznego uzasadnienia zastosowania przepisanych na receptach leków;

- brak udokumentowania zasadności zastosowanej dawki,

- brak zgodności treści wpisów dotyczących ordynacji lekarskiej w dokumentacji medycznej z treścią wystawianych recept,

  • braku dokumentacji medycznej.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz