Zmiany w podziale kompetencji w MZ m.in. nadzorze nad NFZ

01 Sierpnia 2019, 17:17 Ministerstwo Zdrowia

W czwartek popołudniu resort zdrowia opublikował zarządzenie dotyczące kompetencji wiceministrów. Przypomnijmy, że na początku tygodnia z funkcji wiceministra zrezygnował  Zbigniew Król, a w czwartek premier Mateusz Morawiecki powołał senatora Waldemara Kraskę - Pełnomocnika Rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego - na stanowisko Sekretarza Stanu w MZ. Komu przypadł nadzór nad NFZ?

 

 

Chodzi o zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Wiceminister W. Kraska ma być odpowiedzialny za ratownictwo medyczne i współpracę międzynarodową. 

Przypomnijmy, że b. wiceministrowi Z. Królowi podlegały  Departament Analiz i Strategii, Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny. 

Ponadto nadzorował działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Instytutu Żywności i Żywienia, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi, Krajowego Centrum do Spraw AIDS, Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku, Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach, Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Nowy wiceminister i jego kompetencje

W myśl nowego zarządzenia nowy wiceminister W. Kraska jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich, przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia, a także inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności, Departament Współpracy Międzynarodowej, a ponadto nadzoruje działalność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (wcześniej LPR podlegał J. Szczurek-Żelazko).

Zdrowie Publiczne, IŻŻ, NIZP-PZH

Z kolei nadzór nad departamentem zdrowia publicznego i rodziny przejęła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

Będzie też ona nadzorowała Agencję Badań Medycznych, ale także jednostki wcześniej podległe Z. Królowi jak: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytut Żywności i Żywienia, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie czy też Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie, ale też Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Analizy i strategie, AOTMiT i CSiOZ 

Natomiast departament analiz i strategii przeszedł pod nadzór wiceministra Sławomira Gadomskiego. Będzie też on odpowiadał jak dotychczas za prace Departamentu Budżetu i Finansów, Departament Oceny Inwestycji, Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego, a ponadto będzie nadzorował działalność m.in. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, które dotychczas były pod nadzorem Z. Króla.

Nadzór nad NFZ w nowych rękach

Zmiana kompetencji dotyczy także nadzoru nad NFZ. Wcześniej sprawował do wiceminister M. Miłkowski, a zgodnie z nowym zarządzeniem nadzór ten przypadł obecnie wiceministrowi J. Cieszyńskiemu.

Kto kogo zastępuje?

Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko, a w przypadku także jej nieobecności sekretarz stanu Waldemar Kraska.

W czasie nieobecności w pracy:

- Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje Waldemar Kraska;

- Waldemara Kraskę zastępuje Józefa Szczurek-Żelazko;

- Sławomira Gadomskiego zastępuje Janusz Cieszyński;

- Janusza Cieszyńskiego zastępuje Maciej Miłkowski;

- Macieja Miłkowskiego zastępuje Sławomir Gadomski;

- Janusza Cieszyńskiego zastępuje Józefa Szczurek-Żelazko – w zakresie dotyczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów; 

- Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje Janusz Cieszyński – w zakresie dotyczącym Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

X-men Piątek, 02 Sierpnia 2019, 16:28
Hop siup zmiana d.....epartamentów!!