Projekt noweli rozporządzenia o receptach - do konsultacji

02 Sierpnia 2019, 10:18 RECEPTA

Dostosowanie do zmian wprowadzonych tzw. "ustawą kontrolerską" i aktualnych przepisów Prawa farmaceutycznego w zakresie realizacji recept  - zakłada projekt noweli rozporządzenia dot. realizacji recept, który w piątek trafił do konsultacji społecznych.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt zakłada dostosowanie brzmienia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. ws. ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 364) do  zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą kontrolerską”, która zmieniła zasady prowadzenia kontroli realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w zakresie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Ponadto projekt zawiera zmiany wynikające z konieczności dostosowania  do aktualnie obowiązujących przepisów, regulujących zasady realizacji recept - ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.),  oraz - wydanego na jej podstawie - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745, z późn. zm.).

Co przewiduje projekt?

Projekt m.in. określa sposób postępowania w przypadku zapłaty kary umownej (§ 9 ust. 2) przez aptekę, wynikającej z  wystąpienia pokontrolnego, sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej na podstawie art. 61a ust. 3 ustawy o świadczeniach, lub czynności, o których mowa w art. 61x ustawy, dotyczących zakresu, o którym mowa w art. 61a ust. 1 ustawy.

Nowe obowiązki aptek

Projekt przewiduje ponadto zobowiązanie  (w projektowanym § 3) podmiotu prowadzącego aptekę do poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o osobach upoważnionych do reprezentowania apteki przed NFZ, w tym w sprawach kontroli.

Nowe obowiązki OW NFZ

W myśl projektu (§ 13) oddziały wojewódzkie NFZ z kolei prowadziły rejestr kar umownych nakładanych na apteki.

Ponadto w projekcie:

- do obowiązków podmiotu prowadzącego aptekę dodaje się zobowiązanie do przestrzegania przepisów Prawa farmaceutycznego, celem dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, regulującego kwestie dotyczące wydawania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę;

- uzupełnia się przepisy o przywołanie stosownych ustaw (ustawa, ustawa o refundacji, ustawa z  dnia 29 lipca 2005 r. o  przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852)), celem doprecyzowania i uporządkowania regulacji prawnych, które określają obowiązki personelu apteki w zakresie zadań obejmujących wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę;

- dodaje się do katalogu naruszeń podlegających karze umownej naruszenie polegające na realizacji recepty niezgodnie z przepisami regulującymi zasady realizacji recept, celem wzmocnienia rzetelności i legalności działań personelu apteki w zakresie wydawania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę. 

Źródło: RCL

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz