MZ zmienia zapisy o finansowaniu pilotażu w centrach zdrowia psychicznego

05 Sierpnia 2019, 10:13 kalkulator inwestycje stetoskop lekarz medycyna dokumenty dokumentacja analiza

Doprecyzowanie przepisów dot. finansowania i rozliczania programu pilotażowego w kontekście ryczałtu na populację - przewiduje projekt noweli rozporządzenia ws. pilotażu w centrach zdrowia psychicznego, który w poniedziałek trafił do konsultacji. Chodzi m.in. o mechanizm waloryzacji stawki ryczałtu. Ponadto w projekcie jednoznacznie wskazano potrzebę zatrudniania asystentów zdrowienia.

Chodzi o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Jak wskazano w uzasadnieniu, potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852 i 1786), wynika przede wszystkim z doświadczeń związanych z dotychczasową realizacją programu pilotażowego w odniesieniu do założeń wskazanych w rozporządzeniu. W ramach przedmiotowej nowelizacji są doprecyzowywane przepisy związane ze sposobem finansowana i rozliczania programu pilotażowego w kontekście ryczałtu na populację. Wynika to ze zidentyfikowanych rozbieżności interpretacyjnych zasygnalizowanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem” - wskazało MZ.

Projekt przewiduje m.in. zmiany porządkujące w słowniczku m.in. dodanie definicji takich jak: bliski dostęp, interwencja czy miejsce udzielania świadczeń.

Projekt wprowadza nowe brzmienie zapisów dot. realizacji opieki stacjonarnej. Dodanie wyrazów „jednak nie dalej niż warunkach bliskiego dostępu” ma zagwarantować, że opieka stacjonarna nie będzie realizowana dalej niż w sąsiednim powiecie.

Ponadto doprecyzowano nazwy planu terapii i zdrowienia w sposób zgodny z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. - Zmiana zawęża obligatoryjność sporządzenia planu do pomocy czynnej. W pozostałych formach pomocy opracowanie planu terapii i zdrowienia ma charakter fakultatywny, gdy niewystarczające okaże się opracowanie planów, o których w mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia (...)  i konieczne będzie wyznaczenie koordynatora opieki - czytamy w uzasadnieniu.

Asystenci zdrowienia niezbędni

W przypadku przepisów dotyczących koordynacji opieki w miejsce „dopuszcza się” jednoznacznie wskazano potrzebę zatrudniania w centrum asystentów zdrowienia. Jak wyjaśnia MZ, dotychczasowe brzmienie okazało się niewystarczające na rzecz rozwoju takiego zatrudnienia, a zatrudnianie asystentów zdrowienia w centrum powinno być standardem, a nie wyjątkiem.

- Przepis ust. 5 to zmiana doprecyzowująca wynikającą z wielokrotnie zgłaszanych przez przedstawicieli centrali Funduszu wątpliwości w kwestii zatrudniania w centrum pracowników socjalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  zatrudnienie pracownika socjalnego jest ocenianym warunkiem m. in.: dla świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, świadczeń dziennych psychiatrycznych dla dorosłych i świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych. Konieczne i uzasadnione jest w tym kontekście jednoznaczne potwierdzenie zasady zatrudniania pracowników socjalnych w centrum - wskazano w uzasadnieniu.

Waloryzacja stawki ryczałtu

Zmiany wprowadzone  w § 20 rozporządzenia mają na celu doprecyzowanie mechanizmu waloryzacji stawki ryczałtu - uzasadnia resort zdrowia. W projekcie proponuje ustalenie  stawki w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości stawki podstawowej (75 zł) powiększonej proporcjonalnie o wzrost sumy świadczeń psychiatrycznych wynikającej z planu finansowego NFZ z dnia 5 czerwca 2019 r. w stosunku do planu pierwotnego na 2018 r., będącego podstawą do ustalenia pierwotnej stawki.

Przepisy ust. 2-4 określają z kolei warunki waloryzacji stawki w kolejnych okresach rozliczeniowych w oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniach kwartalnych NFZ. Jak wyjaśnia MZ, proponowany mechanizm będzie polegał na ustalaniu wartości stawki na kolejny okres rozliczeniowy (pod warunkiem wzrostu poziomu finansowania zakresu świadczeń – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień). Wartość stawki będzie określana mniej więcej w połowie okresu rozliczeniowego, w momencie przyjęcia przez Radę NFZ sprawozdania kwartalnego za kwartał poprzedzający dany okres rozliczeniowy. 

Ponadto wprowadzono zwiększoną stawkę dla pacjentów domów pomocy społecznej, co - jak wyjaśniono - wynika z potrzeby wielokrotnie większego zaangażowania personelu centrum w domach pomocy społecznej w porównaniu do przeciętnego mieszkańca obszaru działania centrum.

Projekt wprowadza także limit ograniczający migrację pacjentów do centrum. - Jest to konieczne z uwagi na występującą praktykę niektórych oddziałów wojewódzkich polegającą na obejmowaniu umową pilotażową świadczeń dla pacjentów spoza obszaru pilotażu w dużej skali, porównywalnej lub przekraczających wartość ryczałtu na populację - podkreśla MZ.

Jak przewiduje projekt, skrócony zostanie okres rozliczenia do 1,5 roku i zwrotu niewykorzystanych środków po tym okresie, a zmiana wynika - jak wskazuje MZ - z informacji, że część podmiotów nie przeznacza wszystkich środków na cele określone w rozporządzeniu.

Źródło: RCL

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz