RM: Projekt wydłużający przekazywanie podwyżek na obecnych zasadach

05 Sierpnia 2019, 11:36 karetka-ratownik medyczny

Przedłużenie do 31 marca 2020 r. obowiązujących zapisów regulujących tryb przekazywania środków przeznaczonych na podwyżki dla ratowników medycznych - przewiduje projekt rozporządzenia, który trafił w poniedziałek do konsultacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Jak czytamy w uzasadnieniu, celem zmiany jest przedłużenie do dnia 31 marca 2020 r. obowiązujących przepisów regulujących:

1) zasady przekazywania środków przeznaczonych na podwyżki dla ratowników medycznych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne; ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne; ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy;

2) tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby osób objętych podwyżkami na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia.

- Proponowane zmiany pozwolą na wypracowanie kompromisowych rozwiązań pozwalających na realizację pkt 5 Porozumienia z dnia 24 września 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”, a jednocześnie do tego czasu zostaną zachowane dotychczasowe mechanizmy umożliwiające przekazywanie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez grupy zawodowe objęte współczynnikiem korygującym - wskazało ministerstwo.

Jak wskazuje MZ, przedłużenie stosowania dotychczasowych mechanizmów przekazywania środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych jest wynikiem zmian na rynku pracy spowodowanych m.in. wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. szpitalnego oddziału ratunkowego, skutkującego zmianą struktury zatrudnienia ww. grupy zawodowej, a co za tym idzie brakiem możliwości pełnej oceny skutków tych zmian w terminie do dnia 1 września 2019 r.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz