Projekt noweli zarządzenia NFZ dot. leczenia dzieci i dorosłych ze śpiączką

08 Sierpnia 2019, 16:00 NFZ

Wyodrębnienie zakresu skojarzonego w rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, co ma posłużyć świadczeniodawcom do zastosowania odrębnej ścieżki dostępu dla pacjentów po leczeniu operacyjnym - przewiduje m.in. projekt zarządzenia rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

 

 

Jak wyjaśnił NFZ, zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na dodaniu:

  1. nowego produktu rozliczeniowego 5.53.01.0001649 - koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w celu częściowej refundacji kosztów pobytu opiekuna
    w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów
    o działalności leczniczej. Jednocześnie do zarządzenia dodano załącznik nr 2 (załącznik nr 6 do zarządzenia) będący oświadczeniem przedstawiciela ustawowego/ opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Produkt ten jest dedykowany wyłącznie w przypadku sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r.
    o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz.1128);
  2. zakresu skojarzonego do rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych - „rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla pacjentów po leczeniu operacyjnym”. Zakres ten dedykowany będzie dla świadczeniobiorców zakwalifikowanych do leczenia w grupie JGP ROC01, ROO01 i ROO02. Poprzez wyodrębnienie zakresu skojarzonego zmieni się ścieżka dostępu do świadczeń udzielanych w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej, z uwagi na wydzieloną w umowie wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych świadczeń.

Uwagi do projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką można przesyłać do 22.08.2019 roku do godz. 16.00 

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz