BBC: Ustawa o zawodzie farmaceuty z punktu widzenia przedsiębiorcy

13 Sierpnia 2019, 15:44 Apteka

Projekt  ustawy o zawodzie farmaceuty zwiększa uprawnienia samorządu aptekarskiego względem przedsiębiorców prowadzących apteki w sposób naruszający zasadę swobody działalności gospodarczej - ocenia Business Center Club. Jak ocenia organizacja, proponowane ograniczenia swobody gospodarczej są nieproporcjonalne do celu przyświecającego projektodawcom.

Regulacja zwiększa katalog zadań kierownika apteki, a jednocześnie zwiększa wpływ samorządu aptekarskiego na jego ustanowienie. Mając na względzie rolę, jaką będzie pełnił kierownik w aptece, jego kompetencje oraz wpływ samorządu aptekarskiego na jego powołanie BBC zwraca uwagę na "nadmierną ingerencję samorządu aptecznego w działalność gospodarczą, jaką jest prowadzenie apteki". 

Przedsiębiorcy obawiają się także konfliktu interesów, gdyż jak podkreślają, w skład samorządu aptekarskiego powoływani są farmaceuci, a więc osoby, które często same prowadzą działalność gospodarczą w postaci prowadzenia apteki. 

Zdaniem BCC, w projekcie powinien znaleźć się przepis obligujący członków samorządu aptekarskiego do zachowania bezstronności i obiektywizmu przy podejmowaniu opinii oraz wskazanie jednoznacznych kryteriów wiążących samorząd aptekarski przy podejmowaniu opinii we wskazanym zakresie.

Decyzja o pozbawieniu farmaceuty prawa do wykonywania zawodu stanie się ostateczna i wykonalna mimo skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Powyższa sytuacja może stwarzać ryzyko naruszenia praw nie tylko samych farmaceutów, ale również i pacjentów- podkreśla BCC. 

Business Centre Club proponuje, aby  wprowadzić przepis, który przesądzi, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego na uchwałę samorządu aptekarskiego o pozbawieniu farmaceuty prawa do wykonywania zawodu wstrzymuje wykonanie tej uchwały.

Projekt przewiduje także zasadę samodzielności farmaceuty przy wykonywaniu zadań związanych z opieką farmaceutyczną. Zdaniem BCC projektodawca powinien z tego względu uregulować zasady ponoszenia przez farmaceutę odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone pacjentom.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz