Kryteria dla placówek świadczących opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży

20 Sierpnia 2019, 14:22 dziecko terapia psycholog

Do opiniowania został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia nowelizujący rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Wejście w życie rozwiązań przewidzianych w projekcie pozwoli na zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nowego modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz powinno przyczynić się do wyboru najlepszych ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę ich jakość, kompleksowość, dostępność oraz cenę.

Projektowane zmiany będą miały zastosowanie wyłącznie do nowych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, właściwych dla nowych zakresów świadczeń tj. Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny, Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny, Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny.

Kwalifikacje dla:

  • Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży –I poziom referencyjności

Zgodnie z treścią rozporządzenia najwyżej punktowani mają być specjaliści w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży i osoby posiadające certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W celu zapewniania kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wprowadzono kryterium rankingujące oferenta, który realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub oddziale stacjonarnym psychiatrii dzieci i młodzieży. Opieka realizowana przez dany podmiot kompleksowo tj. poza poradnią psychologiczną również przez dwie premiowane formy opieki poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub oddział stacjonarny psychiatrii dla dzieci i młodzieży, może przyczynić się do zapewnienia efektywności leczenia.

  • Środowiskowego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny

Na drugim poziomie referencyjnym ma nastąpić klasyfikacja osób w wybranych grupach zawodowych o wyższych kwalifikacjach, o szerszym doświadczeniu zawodowym i w większym wymiarze czasu pracy niż osoby wchodzące w skład zespołu terapeutycznego

  • Ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny

Na trzecim poziomie referencyjnym określono warunki premiujące personel lekarski oraz medyczny o wyższych kwalifikacjach, szerszym doświadczeniu zawodowym i w większym wymiarze czasu pracy niż osoby wchodzące w skład zespołu terapeutycznego.

W celu podwyższenia jakości udzielanych świadczeń wprowadzono kryteria premiujące posiadanie w oddziale co najmniej:

– separatki zaopatrzonej w specjalne elementy infrastrukturalne;

– 1 pokoju jednoosobowego z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzonego w węzeł sanitarny,

– 1 pokoju wieloosobowego z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.

Na drugim i trzecim poziomie referencyjnym opieki, w celu zapewnienia lepszej dostępności do świadczeń opieki psychiatrycznej w miejscu zamieszkania pacjenta, określono również kryterium premiujące wizyty, porady domowe lub środowiskowe miejscowe lub zamiejscowe w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w ramach danego przedmiotu postępowania.

Na wszystkich trzech poziomach referencyjnych wprowadzono superwizję psychoterapii, czyli udokumentowane, systematyczne zewnętrzne monitorowanie procesu psychoterapii przez osobę posiadającą certyfikat superwizora psychoterapii, prowadzone – co najmniej 8 razy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy we wskazanym okresie), w celu podniesienia jakości świadczeń udzielanych przez psychoterapeutów.

Źródło: RCL

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz