Jest projekt o likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

22 Sierpnia 2019, 12:50 Ministerstwo Zdrowia

Likwidację Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu przewiduje projekt rozporządzenia, który trafił do konsultacji społecznych.

Zgodnie z przepisami Rada Ministrów na wniosek ministra nadzorującego, złożony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ds. nauki, w drodze rozporządzenia, dokonuje połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenie lub likwidacji instytutu.

W projekcie, jako termin zakończenia działalności Instytutu, ze względu na fakt, iż od 1 lipca 2019 r. IMPiZŚ nie prowadzi żadnego rodzaju działalności, wskazany został 15 września 2019 r., natomiast jako dzień otwarcia likwidacji wskazano 16 września 2019 r.

MZ wyjaśniło, że powyższe terminy wynikają z konieczności jak najszybszego rozpoczęcia procesu likwidacji Jednostki, dzięki czemu możliwe będzie przede wszystkim zaprzestanie dalszego zadłużania się Jednostki oraz uregulowanie zaległych należności ze stosunku pracy.

Do kiedy likwidacja?

Projekt rozporządzenia zakłada, że proces likwidacji IMPiZŚ będzie trwał 3 lata zakończy się z dniem 15 września 2022 r. 

W projekcie rozporządzenia wskazano, że zobowiązania Instytutu zostaną uregulowane ze środków finansowych posiadanych przez Instytut lub uzyskanych z należności IMPiZŚ oraz ze zbycia jego mienia (z wyjątkiem aparatury badawczej zakupionej ze środków publicznych, która zostanie przekazana instytutowi badawczemu nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw zdrowia), natomiast pozostałe zobowiązania staną się zobowiązaniami Skarbu Państwa.

Projekt rozporządzenia przewiduje również, że po otwarciu likwidacji Instytutu w pierwszej kolejności spłacane będą zobowiązania pracownicze, a środki finansowe na ten cel zostaną pokryte przez Skarb Państwa. Powyższe skutki finansowe zostaną w całości sfinansowane z budżetu Ministra Zdrowia i nie będą stanowiły podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. 

Problemy z płynnością

W uzasadnieniu MZ wskazał, że Instytut znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Od 2014 r. Instytut co roku wykazuje w rocznych sprawozdaniach finansowych stratę netto. Wcześniej w latach 2010-2013 Instytut osiągał dodatnią rentowność, notując nieznaczne zyski. W ostatnich 5 latach sytuacja Instytutu uległa jednak znacznemu pogorszeniu. 

Jak czytamy problemy z płynnością i brak terminowego regulowania zobowiązań spowodowały zwiększenie się poziomu kosztów finansowych z 31,8 tys. zł w 2016 r. do 491,7 tys. zł w 2018 r. Pogarszająca się sytuacja finansowa znalazła odzwierciedlenie w rozmiarach straty netto, która zwiększyła się z -621,9 tys. zł w 2016 r. do - 3 096,3 tys. zł w 2018 r., co stanowiło 29 proc. przychodów ze sprzedaży.

Z kolei zobowiązania Instytutu na koniec I kwartału 2019 r. w porównaniu do końca 2016 r. zwiększyły się z 2 493,7 tys. zł do 8 873,3 tys. zł, tj. o 256 proc., natomiast wartość zobowiązań wymagalnych, czyli takich, dla których termin płatności minął zwiększyła się z 602,4 tys. zł do 7 600,3 tys. zł, tj. o 1 162 proc.

Dla IMPiZŚ stosunek zobowiązań wymagalnych na koniec 2018 r. do ogółu przychodów osiągniętych w całym 2018 r. (11 444,7 tys. zł) wyniósł ponad 54 proc., co jest wartością bardzo wysoką. Na koniec I kwartału 2019 r. wartość nieuregulowanych zobowiązań Instytutu wzrosła do kwoty 7 600,3 tys. zł, w tym przeterminowane zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego stanowiły łącznie 4 790,5 tys. zł.

W związku z powyższymi zaległościami, ZUS i Urząd Skarbowy wszczęły egzekucje komornicze wobec Instytutu, co spowodowało, że konta bankowe Instytutu zostały zablokowane, ustanowiona została hipoteka przymusowa na rzecz ZUS na nieruchomości Instytutu (wysokość ustanowionego zabezpieczenia hipotecznego na dzień 18 czerwca 2019 r. wynosiła 8 066,7 tys. zł) oraz zastaw skarbowy na części mienia ruchomego Instytutu ustanowiony na rzecz ZUS zabezpieczający wierzytelności ZUS.

Blokada kont bankowych spowodowała, że Instytut regulował jedynie płatności, na które zgodę wyrażał organ egzekucyjny, tj. głównie wynagrodzenia pracowników, chociaż i te wypłacane były z opóźnieniem, a ostatnio w ogóle. Nie są zatem uregulowane zobowiązania wobec pracowników oraz za leki, media, transport sanitarny, usługi w zakresie mienia i inne związane z bieżącą działalnością Instytutu.

MZ wskazał też, że podstawowa działalność Instytutu, tj. działalność naukowa, w ostatnich latach była niesatysfakcjonująca i poniżej oczekiwań.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz