16 kontroli w NFZ w I półroczu 2019 r. Co podlegało kontroli?

22 Sierpnia 2019, 14:15 NFZ

W I półroczu 2019 r. jednostki organizacyjne Funduszu kontrolowane były przez sześć instytucji kontroli zewnętrznej. Jakie instytucje kontrolowały NFZ i czemu się przyglądały?

W jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) instytucje kontroli zewnętrznej prowadziły w I półroczu 2019 r. łącznie 16 kontroli, tj. 9 kontroli rozpoczętych i zakończonych lub pozostających w toku w okresie sprawozdawczym oraz 7 kontroli rozpoczętych przed 2019 r. i zakończonych lub pozostających w toku w bieżącym okresie sprawozdawczym.

 
Dwie kontrole w Centrali NFZ
 
NIK zakończyła w Centrali Funduszu kontrolę pt. „Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej”. W wyniku kontroli przedstawiono następujące wnioski:
  • sprawdzić i zaktualizować reguły weryfikacyjne funkcjonujące w systemie informatycznym NFZ, aby zapewnić finansowanie świadczeń mieszczących się w katalogu świadczeń gwarantowanych,
  • podejmować skuteczne działania nadzorcze zmierzające do zapewnienia świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej na terenie wszystkich województw,
  • opracować i wprowadzić kwestionariusz jakości udzielanych świadczeń.
 
Izba przeprowadziła też w Centrali Funduszu kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r.”, w której zgłoszono zastrzeżenia do ustaleń kontroli. Procedura odwoławcza pozostaje w toku.
 
Instytucje kontroli zewnętrznej przeprowadziły w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia 14 kontroli.
Dolnośląski OW NFZ
 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeprowadził w I półroczu 2019 r. kontrolę z zakresu realizacji powierzonych zadań oraz wykorzystania dotacji celowej przekazywanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w latach 2017 – 2018, która pozostaje w tok
 
 Lubelski OW NFZ
 
Lubelski Urząd Wojewódzki rozpoczął w IV kwartale 2018 r. kontrolę pt. „Realizacja zadań wynikających z zawartego z Wojewodą Lubelskim Porozumienia nr 9 z dnia 30.01.2014 r., obejmująca w szczególności zawieranie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, przeprowadzanie kontroli wykonania tych umów oraz sposób postępowania ze zgłaszanymi przypadkami odmów przyjęcia pacjenta transportowanego przez zespół ratownictwa medycznego do podmiotu leczniczego”, która pozostaje w toku.
 
Lubuski OW NFZ
 
 Lubuski Urząd Wojewódzki przeprowadził w I półroczu 2019 r. kontrolę z zakresu realizacji powierzonych zadań oraz wykorzystania dotacji celowej przekazywanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2017 r. Działalność Oddziału, w zakresie objętym kontrolą, została oceniana pozytywnie z uchybieniami z powodu braku skuteczności Oddziału w egzekwowaniu terminowego przekazywania przez świadczeniodawców faktur i oświadczeń, dotyczących podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego
 
NIK rozpoczęła w I półroczu 2019 r. kontrolę pt. „Realizacja programu Za życiem w województwie lubuskim” (R/19/006), która pozostaje w toku.
 
Opolski OW NFZ
 
NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r.”, w której sformułowała ocenę opisową. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku powiadomienia dyrektorów innych oddziałów wojewódzkich o rozwiązaniu umowy ze świadczeniodawcą, bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz braku określenia w polityce rachunkowości aktualnej wersji programu finansowo-księgowego i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. 
 
Podkarpacki OW NFZ
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  zakończył kontrolę rozpoczętą w 2018 r. w zakresie warunków pracy w związku z pismem z dnia 12.09.2018 r. W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: wykwity i wilgotne ściany do wysokości ok. 1,5 metra od posadzki oraz wyczuwalny nieprzyjemny zapach stęchlizny w pomieszczeniu piwnica-sterownia wentylacji, brak wylewki oraz tynków w pomieszczeniu przepompowni. 
 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki (UW) zakończył kontrolę w zakresie sprawdzenia realizacji porozumienia dotyczącego zespołów ratownictwa medycznego, która rozpoczęła się w 2018 r. Wydano ocenę pozytywną. 
 
Pomorski OW NFZ
NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r.”, w której sformułowała ocenę pozytywną. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Izba przedstawiła uwagę, że w sytuacji zdiagnozowania potrzeb i zdefiniowania problemu związanego z dostępnością świadczeń, Oddział powinien podjąć działania w celu jego rozwiązania poprzez odpowiednią konstrukcję planu finansowego, tak aby uniknąć sytuacji z 2018 r., gdzie nie został zrealizowany trzeci priorytet regionalny „Leczenie szpitalne – zabiegowe leczenie chorób naczyń”. 
Archiwum Państwowe przeprowadziło kontrolę dotyczącą przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sformułowano ocenę opisową. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły zastosowania bardzo szerokiej interpretacji § 6 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej i określenia większości dokumentacji, jako tej, która nie tworzy akt spraw (z tego powodu nie były prowadzone spisy spraw), nie umieszczania symboli z wykazu akt w części dokumentacji, a jedynie numeru z systemu ESOD 1 , zbyt wysokiej temperatury w archiwum zakładowym
 
Śląski OW NFZ
 
NIK przeprowadziła w I półroczu 2019 r. kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r.”. W okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie do Oddziału nie wpłynął końcowy dokument pokontrolny
Archiwum Państwowe przeprowadziło kontrolę dotyczącą przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Świętokrzyski OW NFZ 
 
Powiatowy Urząd Pracy przeprowadził kontrolę realizacji umowy o zorganizowanie stażu. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
Wielkopolski OW NFZ
 
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) rozpoczęła kontrolę wybranych zagadnień bhp, która pozostaje w toku.
 
Zachodniopomorski OW NFZ
W I półroczu 2019 r. NIK zakończyła kontrolę pt. „Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej”, którą rozpoczęła w 2018 r. 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przedstawiono następujące wnioski:
  • podjąć skuteczne działania w celu zapewnienia dostępu do perinatalnej opieki paliatywnej na terenie województwa,
  • równo traktować świadczeniodawców podczas aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej,
  • zagwarantować umową odpowiednie warunki realizacji świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej przy aneksowaniu umów wieloletnich,
  • uwzględniać realizację kontraktów w roku bieżącym i latach poprzednich przy ustalaniu propozycji kwot zobowiązań i warunków finansowania świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej,
  • rzetelnie weryfikować sprawozdania świadczeniodawców w celu wyeliminowania przypadków zapłaty za świadczenia nie podlegające refundacji w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

WAS Piątek, 23 Sierpnia 2019, 11:28
a ciekawe ze nikt nie chce sie przygladnac kryminalnej " linii odciecia"