Patomorfologia: 7,7 mln zł na wsparcie poprawy jakości

22 Sierpnia 2019, 14:26 badania technik diagnosta mikroskop naukowiec

Blisko trzy lata ma trwać projekt dotyczący jakości badań patomorfologicznych. Mają w jego ramach m.in. powstać i zostać upowszechnione standardy akredytacyjne w zakresie patomorfologii.

MZ poinformowało, że wybrało nowy projekt pozakonkursowy, który otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Chodzi o projekt "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi".

Wartość projektu to ok. 7,7 mln zł.  Jego realizacja rozpocznie się 1.10.2019 r. i potrwa do 30.06.2022 roku. 

Po co taki program?

Autorzy projektu powołują się na dane zebrane rok temu w szpitalach.

Chodzi o badanie „Patomorfologia w szpitalach 2018”, przygotowane i przeprowadzone przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a przygotowanego przez zespół prof. Andrzeja Marszałka.

Z badania wynika jednoznacznie, że w znacznej części placówek ochrony zdrowia, które korzystają z badań patomorfologicznych, nie są one przeprowadzane zgodnie z zasadami dobrej praktyki przyjętymi na świecie.

Nieprawidłowości dotyczą m.in.:

- etapu przekazywania materiału do badań (tzn. czas od pobrania do przekazania materiału do dalszego opracowania w zakładzie patomorfologii wynosi kilka dni, co ma istotny wpływ na jakość kolejnych procedur, np. badania mikroskopowego i stawiania rozpoznania oraz oceny czynników predykcyjnych i/lub prognostycznych);

- nadmiernego obciążenia pracą lekarzy patomorfologów (co może mieć przełożenie albo na formułowanie niepełnych rozpoznań, albo na zwiększenie ryzyka rozpoznań nieprawidłowych ze względu na pośpiech);

- czasu oczekiwania na wynik badania (niektóre jednostki wskazują, że średni czas oczekiwania na wynik badania przekracza 3 tygodnie);

- nieprawidłowości rozliczeń finansowych (w niektórych jednostkach koszt „dużego badania onkologicznego” jest określony na kilkanaście złotych – co nie ma racjonalnego uzasadnienia).

Jak usunąć nieprawidłowości?

Receptą ma być wprowadzenie standardów akredytacyjnych dla zakładów patomorfologii. Od 2006 roku działa system licencji dla zakładów patomorfologii na poszczególne typu badań (tj. badania histopatologiczne, różne rodzaje cytologii, badania immunohistochemiczne, badania sekcyjne, a ostatnio także w zakresie badań molekularnych – tych wykonywanych na potrzeby postawienia rozpoznania lub wymaganych w rozpoznaniu, czyli czynniki predykcyjne np. liczba kopii genu HER2) wydawanych przez Polskie Towarzystwo Patologów (PTP).

Autorzy projektu, który otrzyma dofinansowanie od MZ zwracają uwagę, że obecny system jest dobrowolny i oparty właściwie na zadeklarowaniu liczby wykonywanych badań poszczególnych typów (rodzajów). -Obecnie opisany system został zmodyfikowany poprzez wprowadzenie elementu wizyty przedstawiciela PTP. Niemniej jednak słabością takiego rozwiązania jest brak możliwości rzeczywistego sprawdzenia poprawności wykonania procedur patomorfologicznych. Wynika to z faktu braku jednoznacznie wskazanych przez Ministra Zdrowia procedur, które mają być stosowane w przypadku badań patomorfologicznych poszczególnych narządów oraz jednostek chorobowych (zakres badania dla chorób nienowotworowych i nowotworowych różni się diametralnie). W projekcie przedstawiono propozycję poprawy obecnej sytuacji - czytamy w opisie wniosku. 

Cele

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości badań patomorfologicznych w placówkach medycznych.

Cele szczegółowe:

- podniesienie w okresie realizacji projektu kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej w podmiotach leczniczych objętych wsparciem niezbędnych do efektywnego zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta w zakresie patomorfologii;

- opracowanie i upowszechnienie dobrych praktyk organizacyjnych z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta w patomorfologii (standardów akredytacyjnych w zakresie patomorfologii) co najmniej wśród podmiotów objętych wsparciem w okresie realizacji projektu;

- wdrożenie w podmiotach objętych wsparciem dobrych praktyk organizacyjnych z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta w patomorfologii (standardów akredytacyjnych w zakresie patomorfologii) w okresie realizacji projektu;

- wyszkolenie wśród osób objętych wsparciem umiejętności do oceny spełnienia standardów akredytacyjnych w zakresie patomorfologii (szkolenie wizytatorów) w okresie realizacji projektu.

Aleksandra Kurowska

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Obserwator Wtorek, 03 Września 2019, 13:48
Wygląda na to, że cele projektu nijak mają się do wymienionych powyżej problemów patomorfologii, a pieniądze jak zawsze pójdą do aparatu administracyjno-biurokratycznego, czyli zostaną wyrzucone w błoto.
Bo jakość badań zależy nie tylko od stanu laboratorium, ale w znacznej mierze od osób je wykonujących.