Dostęp pacjentów do wyników badań diagnostycznych i laboratoryjnych

23 Sierpnia 2019, 12:11 dokumentacja medyczna tajemnica lekarska

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że pacjenci mają prawo do zapoznania się z wynikami badań nie tylko podczas wyznaczonej wizyty u lekarza, który wystawił skierowanie.

Jak przypomniał RPP, podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji. Tym samym, podczas wyznaczonej wizyty, lekarz, który skierował pacjenta na badanie, dysponuje jego wynikami i może przekazać pacjentowi informację o jego stanie zdrowia. Jeżeli jednak pacjent chce zapoznać się z wynikami badania wcześniej niż podczas wizyty lekarskiej, ma do tego prawo.

Rzecznik podkreślił, że niezasadne jest uzależnianie dostępu pacjenta do wyników jego badań, od wizyty u lekarza specjalisty, który zlecił ich wykonanie. Zgodnie z rozporządzeniem, wyniki badań stanowią bowiem część dokumentacji medycznej pacjenta.

- Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Natomiast podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Tym samym wyniki badań pacjent może odebrać osobiście lub może to zrobić osoba przez niego upoważniona - wskazuje RPP.

Upoważnione osoby

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia, zamieszcza się w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta lub dołącza do niej. 

Wyniki badań powinny zostać udostępnione pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie, w jednej ze wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta form, tj.:

  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych.

Natomiast zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.

Źródło: RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

Marta Poniedziałek, 02 Marca 2020, 9:27
Czy można odebrać wyniki badań z holtera, gdy miałam na nie skierowanie z NFZu?
Karol Poniedziałek, 26 Sierpnia 2019, 23:37
a skąd ma te wyniki odebrać jak badania wykonano w szpitalu? ma przyjść do laboratorium szpitalnego? Analityk medyczny ma pacjenta wylegitymować? Ciekawe. U nas wyniki wracają do lekarza kierującego i nie wiem jak pacjent miałby uzyskać inaczej informację na ich temat inaczej niż bezpośrednio w gabinecie. Wyniki są oczywiście w systemie wewnętrznym szpitala ale tylko personel medyczny ma do nich dostęp.
adbarela Niedziela, 03 Listopada 2019, 19:26
Wyniki są w systemie szpitala i powinno być jasno ustalone, kto może pacjentowi wydać wyniki, czy personel laboratorium, czy rejestracji. Oczywiście, po sprawdzeniu tożsamości pacjenta, czemu to Cię dziwi? Przed zrobieniem badania też się sprawdza, czy mamy przed sobą właściwa osobę.
A teraz wyobraź sobie, że masz podejrzenie raka płuc, zrobiłeś np PET-CT (bardzo dokładne i wiele wyjaśniające badanie) i wiesz od personelu, że opis już gotowy. Ale specjalista pulmonolog, który Cię kierował na badanie, na zwolnieniu, zastępstwa nie ma, grafiki pełne, termin wizyty za 2 miesiące. Chciałabym zobaczyć, jak pokornie czekasz te 2 miesiące!