Projekt dot. dofinansowania dla technologii asystujących - do konsultacji

27 Sierpnia 2019, 9:45 pieniądze kasa

Do opiniowania został skierowany projekt noweli rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Chodzi o dofinansowanie technologii asystującej dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, czy kobiet w ciąży.

W rozdziale 4f nowelizowanego rozporządzenia zostało określone wsparcie w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących. Zgodnie z diagnozą zawartą w programie Dostępność Plus trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji dotyczyć mogą nawet 30 proc. społeczeństwa. Należą do nich nie tylko osoby starsze czy z niepełnosprawnościami, ale również kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie i napotykające trudności w poruszaniu się. Stanowią one grupę potencjalnych nabywców technologii kompensacyjnych i asystujących.

Specjalizacja w tym obszarze może stać się więc źródłem przewagi konkurencyjnej i dlatego powinna być traktowana priorytetowo w dostępie do kapitału i usług wspierających ze względu na wagę tego zagadnienia dla polityki państwa  Przedsiębiorcy dysponujący tego typu ofertą potrzebują motywacji i wsparcia by zainwestować z sukcesem w tę potencjalnie atrakcyjną, ale wciąż mało rozpoznaną część rynku – uzasadnia projekt resort inwestycji i rozwoju.

Służyć temu ma proponowany instrument finansowy, który będzie wykorzystywany na wstępnym etapie wsparcia przedsiębiorców. Będzie on również komplementarny z innymi instrumentami wsparcia oferowanymi zarówno ze środków funduszy unijnych, jak i źródeł krajowych, przewidzianymi do realizacji w ramach programu Dostępność Plus. Podstawowe warunki funkcjonowania tego instrumentu, takie jak: przeznaczenie, grupa docelowa czy warunki w zakresie kosztów kwalifikowanych zostały określone w rozporządzeniu, także przez odesłanie do podstawy prawnej regulującej udzielanie pomocy de minimis.

Projektowany rozdział 4f precyzuje warunki, jakie musi spełnić podmiot ubiegający się o realizację projektu w ramach proponowanego nowego rodzaju wsparcia. Przez szkolenia rozumiane są szkolenia stacjonarne i niestacjonarne. Przez inne wsparcie o charakterze szkoleniowym rozumiane są studia podyplomowe.

Zmiany wprowadzane w nowelizowanym rozporządzeniu pozwolą na rozpoczęcie działań przygotowawczych MMŚP do wprowadzania zmian w produkcji lub świadczeniu usług, których nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami równego z wszystkimi osobami udziału w życiu społecznym i gospodarczym.

 JK

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz