Zmiana rozporządzenia ws. pilotażu KONS

29 Sierpnia 2019, 11:51 lekarz kardiolog serce zawał

Do opiniowania skierowany został projekt w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca.

Przedmiotowe rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca.

Podjęto decyzję o opracowaniu rozporządzenia zastępującego wspomnianą regulację, w którym najważniejsze aspekty dotyczą następujących elementów:

1. Zdefiniowania roli asystenta opieki – którą mogą pełnić osoby z wykształceniem medycznym bądź absolwenci kierunku zdrowie publiczne. Asystenci opieki maja być odpowiedzialni za wsparcie edukacyjno-informacyjne, oraz administracyjne, wykonywane na rzecz pacjentów objętych kompleksową opieką nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca, zwaną dalej "KONS".

2. Wyodrębniono dodatkowy okres w cyklu programu pilotażowego w postaci „etapu organizacji”, w czasie którego ośrodek koordynujący powinien przygotować sieć współpracujących placówek do działania i umożliwić realizację programu pilotażowego w pełni przygotowanym do tego świadczeniodawcom.

3. Doprecyzowano brzmienie przepisu dotyczącego kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego oraz wprowadzenie zgody pacjenta w sprawie wymiany danych pomiędzy realizatorami programu pilotażowego a także Narodowym Funduszem Zdrowia a realizatorami, w celu usprawnienia leczenia pacjentów z niewydolnością serca i uniknięcia powielania świadczeń.

4. Ze względu na fakt, że obecnie podstawowe zabezpieczenie szpitalne jest wystarczające dla pacjentów KONS, usunięto klasyfikację poziomów referencyjności. W zakresie i rodzaju świadczeń wykonywanych w ramach programu pilotażowego usunięto świadczenia wysokospecjalistyczne, które będą wykonywane na zasadach określonych według przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W celu zapewnienia koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą z niewydolnością serca polegającej na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i usprawnienia dostępu do diagnostyki i konsultacji lekarza specjalisty wprowadzono przepis w § 8 ust. 1 pkt 2., brzmiący:

świadczeniodawcy realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zapewniają stałą opiekę nad pacjentami KONS i współpracują w tym zakresie z innymi realizatorami programu pilotażowego, w szczególności mogą realizować świadczenia na rzecz pacjentów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej określone w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia, w celu usprawnienia diagnostyki i dostępu do konsultacji;

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej będą mogli realizować świadczenia również na rzecz pacjentów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jednak tylko te, które zostały określone w załączniku do rozporządzenia. Istotą takiego rozwiązania jest zapewnienie przez lekarza POZ szerszego katalogu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, w celu usprawnienia dostępu oraz skrócenia kolejek do specjalistów. Końcowa analiza i ocena wyników powyższego rozwiązania pozwoli na podjęcie decyzji co do poszerzenia świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki specjalistycznej.

W projektowanym rozporządzeniu ujęto także kwestie związane z warunkami umowy o współpracę - wprowadzono przepisy dotyczące rozwiązania umowy pomiędzy ośrodkiem koordynującym a realizatorem.

Określono świadczenia finansowane w ramach realizacji programu pilotażowego - określono wysokość wynagrodzenia dla ośrodka koordynującego.

Ośrodek koordynujący otrzymuje wynagrodzenie miesięczne za koordynację działań grupy KONS w wysokości 20 000 zł.

Jednocześnie w projekcie rozporządzenia odstąpiono od zamieszczenia przepisów przejściowych dotyczących wymogów, jakie powinny być spełnione przez dotychczasowych realizatorów programu pilotażowego, w celu dostosowania się do brzmienia projektowanego rozporządzenia, z uwagi na fakt, że nie ma obecnie w obrocie żadnej umowy na pilotaż KONS.

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz