Szefowie NFZ, ABM i AOTMiT ujawnią majątek także swoich dzieci

30 Sierpnia 2019, 12:24 pieniądze

Rząd szykuje zmiany w oświadczeniach majątkowych także szefów najważniejszych zdrowotnych instytucji. Chodzi o ujawnianie majątku osób będących we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia. Rząd miałby przyjąć projekt jeszcze w tym kwartale. 

Projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw ma zwiększyć transparentność życia publicznego.

Planowane jest rozszerzenie zakresu oświadczeń majątkowych składanych przez Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezesa Agencji Badań Medycznych, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, a także przez posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czyj jeszcze majątek ważny, poza majątkiem małżonka?

Osoby pełniące funkcje publiczne wymienione powyżej, poza oświadczeniem o swoim majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przedstawiać będą informację o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia.

Zawarta w projekcie ustawy propozycja, aby oświadczenie o stanie majątkowym osób piastujących funkcje publiczne obejmowało również informacje o stanie majątkowym osób im najbliższych, podyktowana jest potrzebą eliminacji ewentualnych, nieuzasadnionych podejrzeń kierowanych w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne i służyć ma potwierdzeniu – również w wyniku badania oświadczeń o stanie majątkowym przez naczelników urzędów skarbowych – iż źródła pochodzenia uzyskanego majątku nie budzą wątpliwości. Powyższe regulacje mają się zatem przyczynić do zwiększenia poziomu zaufania społeczeństwa do osób piastujących funkcje publiczne.

Jak wyglądają oświadczenia?

Osoby wertujące teraz oświadczenia wiedzą, że nie tylko o osoby bliskie politykowi i urzędnikowi chodzi. Skoro rząd zapowiada nowelizację przepisów, warto by doprecyzował np. formę wypełniania oświadczeń. Te składane przez ministrów zdrowia są często nieczytelne i bardzo ogólnikowe. Trudno ustalić jakie dochody i z jakich miejsc pozyskiwał polityk. 

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz