Rząd uruchomi program „Specjalne świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych”

05 Września 2019, 13:35 niepełnosprawny wózek inwalidzki wyroby medyczne

„Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych” - to nazwa programu rządowego, jaki zamierza uruchomić rząd. projekt uchwały rządu w tej sprawie trafił do wykazu prac legislacyjnych. Projekt miałby być przyjęty jeszcze we wrześniu.

Jak wskazano w opisie projektu, rozwiązania wskazane w programie mają zapewnić w 2019 r. lepszy dostęp do świadczeń dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniami o stopniu lekkim i umiarkowanym.

- W pierwszym roku finansowania działań ze środków SFWON, należy uruchomić działania komplementarne wobec rozwiązań ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932). Przedmiotowa ustawa dedykowana jest w głównej mierze osobom powyżej 16 roku życia z prawnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Chcąc zapewnić szybszy dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej także i dla innych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, podjęto decyzję o objęciu działaniami programu rządowego osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenia o stopniu lekkim, umiarkowanym bądź orzeczenie równoważne - czytamy.

Jak wyjaśniono, celem tworzonego programu jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania pacjenta w środowisku fizycznym, społecznym i gospodarczym oraz utrzymanie go na możliwie stałym poziomie. Poprawa funkcjonowania w środowisku mogłaby skutkować przywróceniem na rynek pracy oraz sprzyjać aktywizacji zawodowej i społecznej grupy docelowej. Program ma na celu umożliwienie  większej aktywności beneficjentów w społeczeństwie, a w sytuacji, kiedy świadczeniobiorca znajduje się pod opieką instytucji prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych (np. Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie) – zapewnić wsparcie ułatwiające powrót do samodzielnego funkcjonowania.

- Środki SFWON na realizację programu dostępne od 2019 r. (do 250 mln zł), powinny także pozytywnie oddziaływać na zmniejszenie kolejek w zakresie tych świadczeń dla całej populacji dorosłych obywateli w kraju - czytamy.

Jak przypomniano, ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wprowadziła do porządku prawnego państwowy fundusz celowy nieposiadający osobowości prawnej. Środki gromadzone w SFWON są przeznaczone na wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych, które wymagają szerszego wsparcia niż dotychczas dostępne, by móc korzystać na zasadzie równości z innymi z różnorodnych obszarów życia, dotyczących m.in. informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług.

W art. 2 ustawy zdefiniowano pojęcie osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) osobą niepełnosprawną jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów albo o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.

Przepisy art. 6 ustawy stanowią, iż SFWON będzie finansował zadania oraz formy wsparcia osób niepełnosprawnych, określane w programach – odpowiednio Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Zaś w art. 7 ustawy wskazano, iż Rada Ministrów może przyjąć rządowy program mający na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych oraz realizację zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, a także zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych – w drodze uchwały.

W programie rządowym przyjmowanym uchwałą Rady Ministrów określa się wysokość udziału środków SWFON na realizację zadań określonych w tym programie. 31 stycznia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na 2019 r. Jedną z pozycji uwzględnionych w planie działania stanowi program rządowy Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych.

Źródło: KPRM

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

4 komentarze

robot Czwartek, 12 Września 2019, 21:24
Kiełbasa wyborcza
Perpan Piątek, 06 Września 2019, 15:44
To jest nie prawda
Miodny Piątek, 06 Września 2019, 14:34
Ustawa swoje a leczenie swoje jestem chory na ,,HEMOFILIĘ ,,A"postać ciężka mam wszystkie stawy zniszczone przez wylewy kostki kolana kwalifikują się do endoplastyki i usztywnienia dla mnie bardzo dobrym leczeniem jest laser który powinienem mieć co pół roku na każdy staw mam stopień znaczny i cztery lasery na rok a poz tym czy kaleki,chory czy po urazie powinien mieć zabiegi z marszu to tyle w temacie POZDRAWIAM
Kornelia Piątek, 06 Września 2019, 13:26
Szkoda ze znacznym ja mam chore stawy i ciężko mi podjąć pracę bo nikt mnie niechce przyjąć zdałby się jakiś zasiłek mam inne choroby cukrzycę nadciśnienie z czego kupić leki