Rozporządzenie dot. obsługi zgłoszeń alarmowych przez dyspozytora medycznego - w Dz.U.

06 Września 2019, 15:38 Ratownicy

Uregulowanie nowych zasad działania dyspozytorów medycznych przewiduje opublikowane 5 września w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra zdrowia.

Chodzi o opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 sierpnia 2019 r. ws. ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego.

Rozporządzenie określa m.in. ramowe procedury przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego. W chwili obecnej brak jest przepisów regulujących przedmiotowe kwestie z uwagi na wygaśnięcie 1 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

Dotychczas obowiązujące przepisy regulujące kwestie procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania ZRM obejmowały swoim zakresem jedynie przyjęcie zgłoszenia, przeprowadzenie wywiadu i ogólną procedurę zadysponowania ZRM - w ocenie resortu "nie wyczerpywały one wszystkich czynności podejmowanych na stanowisku dyspozytora medycznego."

Rozporządzenie reguluje zagadnienia z zakresu m.in.:

1) obsługi zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu;
2) postępowania w przypadku:

a) przyjmowania zgłoszenia wraz z nadaniem kodu pilności,
b) odmowy przyjęcia zgłoszenia,
c) ponownego wezwania do wcześniej nieprzyjętego zgłoszenia,
d) utrzymania połączenia telefonicznego z osobą wzywającą będącą na miejscu zdarzenia,
e) ponaglenia do już przyjętego zgłoszenia;

3) dysponowania ZRM;
4) postępowania w przypadku:

a) przyjęcia zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu spoza rejonu operacyjnego obsługiwanego przez daną dyspozytornie medyczną,
b) konieczności użycia ZRM spoza rejonu operacyjnego,
c) uruchomienia zastępowalności dyspozytorni medycznych, o której mowa w art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
d) wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych,
e) konieczności uruchomienia jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

Wywiad medyczny SMS

Dodatkowo uregulowano kwestie dotyczące postępowania dyspozytora w przypadku przerwania trwającego połączenia zarówno kierowanego na numer alarmowy.

Ponadto wprowadzono rozwiązania regulujące w jasny sposób obsługę zgłoszeń bezgłosowych eCall oraz sms. Od 1 stycznia 2021 r. obsługa zgłoszeń w formie wiadomości sms będzie realizowana z wykorzystaniem funkcjonalności komunikatora SWD PRM, który umożliwi prowadzenie korespondencji z osobą wzywającą, w celu przeprowadzenia wywiadu medycznego oraz określenia zasadności lub braku zasadności zadysponowania ZRM.

Liczy się czas

Określono zadania dyspozytora medycznego w odniesieniu do obsługi zdarzeń, a także czas, w jakim dyspozytor wysyłający powinien zadysponować ZRM, oraz czas, w jakim powinien nastąpić wyjazd ZRM na miejsce zdarzenia, z uwzględnieniem nadanego mu kodu pilności. Ma to zapewnić sprawne, a przede wszystkim szybkie dotarcie ZRM na miejsce zdarzenia, co niewątpliwie wpłynie korzystnie na sytuacje osób, u których podejrzewa się stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Dyspozytor zdecyduje o włączeniu sygnałów dźwiękowych i świetlnych w karetce?

Jednocześnie rozporządzenie przyznaje także dyspozytorowi medycznemu uprawnienie do decydowania o użyciu przez ZRM sygnalizacji świetlej i dźwiękowej w trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia. Istotnym w tej kwestii jest fakt, że zarówno podczas zbierania wywiadu medycznego, jak i przy okazji otrzymania ponaglenia do przyjętego już zgłoszenia, największą i najbardziej aktualną wiedzę o stanie osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego posiada dyspozytor medyczny. Stanowi to podstawową przesłankę przesądzającą o użyciu sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej przez ZRM w trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia.

Źródło: RCL

BPO

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz