Środa w pigułce

11 Września 2019, 8:27 kalendarz

11:00 Redakcja Polityki Zdrowotnej serdecznie zaprasza na debatę ekspercką pt. "Europejski Dzień Prostaty: jak zmienia się diagnostyka i leczenie chorób stercza"

W Sejmie

10:00 Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki

Światowy Dzień Serca w Sejmie RP

10:00 Komisja Zdrowia

Rozpatrzenie rządowego dokumentu: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3790) - przedstawia Rzecznik Praw Pacjenta.

12:00 Komisja Finansów Publicznych. W planie posiedzenia m.in:

Zaopiniowanie wniosku Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie zmian planu finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na 2019 rok. Zaopiniowanie wniosków Ministra Finansów w sprawie zmian przeznaczenia rezerw celowych (poz. 5 i 26) zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk nr 3771). Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2018.

15:00 Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie

Rozpatrzenie informacji na temat stanu prac dotyczących problematyki leczenia chorych na stwardnienie rozsiane (SM) jako schorzenia interdyscyplinarnego determinującego zaangażowanie różnych środowisk w usprawnianie życia chorych na stwardnienie rozsiane - przedstawia Minister Zdrowia.

17:00 Komisja Zdrowia

Zaopiniowanie Rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r. - przedstawiają: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Minister Zdrowia oraz Minister Finansów. Rozpatrzenie Łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2018 (druk nr 3794) - przedstawiają: Minister Zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz Minister Finansów. Rozpatrzenie Rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2018 (druk nr 3796). - przedstawiają: Prezes Narodowego Funduszu, Minister Zdrowia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz