Ratownicy dostaną samorząd zawodowy i 6 dni płatnego urlopu na szkolenie?

12 Września 2019, 9:57 Ratownicy

Ratownicy w odróżnieniu do choćby lekarzy, fizjoterapeutów, diagnostów czy pielęgniarek, nie mają swojej izby. W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się opis projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Co zawiera? Czy to tylko przedwyborcze zagranie? 

 

Przed wyborami ministerstwo aktywizuje się w sprawie zapowiedzi spełnienia oczekiwań różnych grup zawodowych. Wciąż ważą się losy np. ustawy o zawodzie farmaceuty - która może zostać uchwalona w tej kadencji, ale nie jest to pewne. Z kolei dla ratowników jedną z ważnych kwestii jest ustawa o ich zawodzie. Teraz nie mają np. własnego samorządu. A to ważne np. przy konsultacjach aktów prawnych. 

Co wpisać chce rząd w projekt?

"Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych ma na celu wprowadzenie do systemu prawnego przepisów regulujących w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego, utworzenie ram prawnych dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych.
Obecnie w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej „PRM”,  zawód ratownika medycznego wykonuje 19 800 osób (dane przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wojewodów).

Ratownicy medyczni w większość zatrudnieni są w jednostkach systemu PRM w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz zespołach ratownictwa medycznego. Wykonują oni pracę pod presją czasu, w warunkach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Znaczenie roli ratowników medycznych w sektorze ochrony zdrowia oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pacjentów powinny się przy tym przekładać na dbałość państwa o zapewnienie odpowiednich kwalifikacji osób przystępujących do wykonywania tego zawodu, jak również ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób już go wykonujących, stworzenie warunków reprezentacji interesów tego środowiska zawodowego, sprawowania nadzoru nad jakością wykonywania zawodu przez ratowników medycznych oraz prowadzenia rejestru osób wykonujących ten zawód.
Jednocześnie praktyka stosowania dotychczasowych regulacji dotyczących wykonywania zawodu ratownika medycznego, zawartych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.) doprowadziła do uznania, że dla rozwoju zawodu ratownika medycznego koniecznym jest stworzenie możliwości, jakie daje utworzenie samorządu zawodowego oraz zebranie w jednej ustawie przepisów o największym znaczeniu dla funkcjonowania tego zawodu, z uwagi na jego rolę w systemie ochrony zdrowia".

 

Jakie działania zaplanowano?

Rząd miałby przyjąć projekt ustawy jeszcze w tym kwartale, a nawet nie ma go w konsultacjach społecznych. 

Ustawa ma zawierać:

przepisy regulujące w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego, w szczególności wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawody ratownika medycznego, zasady wykonywania tego zawodu, organizacji kształcenia przed i podyplomowego oraz ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, jak również utworzenia samorządu ratowników medycznych.


Zadania samorządu
Zgodnie z przepisami projektu, do zadań samorządu zawodowego będzie należało między innymi:
1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego;
2) przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
4) prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych;
5) prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
6) reprezentowanie ratowników medycznych oraz ochrona ich interesów zawodowych;
7) działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych;
8) udział w ustalaniu oraz aktualizacji standardów i wytycznych w ratownictwie medycznym;
9) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;
10) prowadzenie rejestru ratowników medycznych oraz rejestru ratowników medycznych tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód;
11) nadzór nad doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych.

 

Ramy dla Krajowej Izbie Ratowników 
Samorząd zawodowy będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych. Przynależność do samorządu będzie obowiązkowa. Nadzór nad samorządem będzie sprawował minister właściwy do spraw zdrowia.
Projektowana ustawa zawiera również przepisy dotyczące kształcenia przed i podyplomowego, które znajdują się obecnie w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Projekt zakłada przy tym, że osoby, które rozpoczną studia po dniu 30 września 2019 r. i uzyskają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, w celu wykonywania zawodu ratownika medycznego zobowiązane będą do złożenia PERM. Egzamin ten będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych tak jak zgodnie z obecnymi zasadami określonymi w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
W celu zapewnienia ratownikom medycznym możliwości realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, ustawa zapewnia im prawo do 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego rocznie.

Publiczny rejestr
Projektowana ustawa wprowadza również instytucję jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych. Prawo wykonywania zawodu będzie wydawała Krajowa Rada Ratowników Medycznych, będąca organem samorządu ratowników medycznych.
Ważnym elementem projektowanej ustawy, wywierającym wpływ na bezpieczeństwo pacjenta jest stworzenie także możliwości skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych.
Przewidywanym efektem wprowadzenia przedmiotowych rozwiązań będzie zintegrowanie środowiska zawodowego, samodzielność w określaniu potrzeb i dalszego rozwoju tego zawodu, efektywniejsza współpraca z tym środowiskiem zawodowym, sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego. W efekcie długofalowym projektowana regulacja ma się przełożyć na poprawę jakości udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, a co za tym bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Krzysiek Czwartek, 12 Września 2019, 10:59
Może się mylę ale z drogi zmian w ratownictwie i ochronie zdrowia nie może zejść żaden rząd. Do tej pory gruntowna reforma ochrony zdrowia była zmorą każdego poprzedniego rządu i właściwie gwarantowała przegrane następne wybory. Teraz sytuacja się odwróciła - brak reformy i dramatyczna zapaść, która dopiero wejdzie w najgorszą fazę będą krzyżykiem na drogę rządu i partii rządzącej niezależnie od tego kto by rządził i nie da się już malować trawy na zielono. Oczywiście są mechanizmy odwracania uwagi jak Krym dla Putina czy Falklandy dla Argentyny początku lat osiemdziesiątych. Nie spodziewam się tak drastycznych kroków ale wspólny wróg na zewnątrz jednoczy.