ABM szuka wiceprezesów

27 Września 2019, 11:18 badania

P.o. prezesa Agencji Badań Medycznych ogłosił nabór na stanowisko zastępcy prezesa ds. medycznych oraz zastępcy prezesa ds. finansowania badań. Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci? Jakie zadania przypisano do tych stanowisk?

Jeżeli chodzi o wymagania dotyczące kandydatów, to muszą oni spełniać łącznie następujące warunki: korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej, a także w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracować i nie służyć w organach bezpieczeństwa państwa oraz nie współpracować z nimi.

W przypadku stanowiska zastępcy prezesa ds. medycznych ABM, kandydaci muszą też posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza i co najmniej stopień doktora nauk medycznych.

Z kolei w przypadku zastępcy prezesa ds. finansowania badań ABM - posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, a także co najmniej 5 – letnie doświadczenie w sektorze gospodarczym, finansowym lub administracji publicznej lub w obszarze badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Czym zajmą się zastępcy ds. medycznych oraz ds. finansowania badań?

Jak wskazano w ogłoszeniach, zakres zadań na tych stanowiskach związany jest ze wspieraniem Prezesa Agencji w realizacji jego obowiązków wynikających z Ustawy o Agencji Badań Medycznych w szczególności do zadań tych należy:

1) kierowanie działalnością Agencji oraz podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach związanych z realizacją i podziałem środków finansowych na realizację programów oraz realizacją innych zadań Agencji (...) w szczególności w zakresie: a) dofinansowania badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych;

2) wydawania opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na rzecz organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów;

3) inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie programów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych;

4) inicjowanie i realizacja własnych badań naukowych i prac rozwojowych, odpowiedzialność za gospodarkę finansową Agencji oraz za zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Agencji; samodzielne dokonywanie czynności prawnych w imieniu Agencji i reprezentowanie jej na zewnątrz;

Termin składania ofert upływa 8 października 2019 r.

Oferty oceni specjalny zespół. Z kandydatami zostaną też przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, aby sprawdzić wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowiskach, a także znajomość jęz. angielskiego.

Źródło: ABM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz