Bezpłatny pobyt rodzica także przy dziecku ze śpiączką - zarządzenie NFZ

02 Października 2019, 12:01 NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

NFZ opublikował zarządzenie dotyczące umów na leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, gdzie dodano nowy produkt rozliczeniowy - koszt pobytu rodzica lub opiekuna.

Chodzi o zarządzenie nr 133/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Jak wskazał NFZ, zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 13/2019/DSOZ Prezesa NFZ z 6 lutego 2019 r. ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką – polegają w szczególności na zmianie załącznika nr 1n „katalog zakresów świadczeń” poprzez dodanie:

1)    nowego produktu rozliczeniowego 5.53.01.0001649 - koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w celu częściowej refundacji kosztów pobytu opiekuna w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Jednocześnie do zarządzenia dodano załącznik nr 5 (załącznik nr 6 do zarządzenia) będący oświadczeniem przedstawiciela ustawowego/ opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

- Produkt ten jest dedykowany wyłącznie w przypadku sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz.1128) - zaznaczył NFZ.

2)    zakresu skojarzonego do rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych - „rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym”.

Jak wyjaśnia NFZ, zakres ten dedykowany będzie dla pacjentów zakwalifikowanych do leczenia w grupie JGP ROC01 oraz w nowej grupie ROO03. Poprzez wyodrębnienie zakresu skojarzonego zmieni się ścieżka dostępu do świadczeń udzielanych w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej, z uwagi na wydzieloną w umowie wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych świadczeń. 

3)    dodanie zapisów związanych z rozliczaniem żywienia dojelitowego i żywienia pozajelitowego oraz załączników 7 i 8 związanych z tym leczeniem, dołączanych do dokumentacji medycznej.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz