Ratownictwo: czas wypoczynku załóg statków powietrznych uregulowany w rozporządzeniu

03 Października 2019, 14:24 prawo

Opublikowane zostało rozporządzenie ministra infrastruktury określające m.in. warunki i okresy wypoczynku dla członków załóg w związku z pełnieniem czynności lotniczych, sposób skracania i wydłużania okresu wypoczynku, warunki i okresy wypoczynku dodatkowego wynikającego z wpływu różnic stref czasowych na członków załogi oraz formy i warunki pełnienia gotowości. Dotyczy ono m.in. członków załóg statków powietrznych w służbie ratownictwa medycznego. 

Chodzi o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego.

Jak wyjaśniono, rozporządzenie określa warunki i okresy wypoczynku dla członków załóg w związku z pełnieniem czynności lotniczych, sposób skracania i wydłużania okresu wypoczynku, warunki i okresy wypoczynku dodatkowego stanowiącego kompensatę wpływu różnic stref czasowych na członków załogi oraz formy i warunki pełnienia gotowości, jej limity oraz sposób wliczania gotowości do okresu służby i okresu pełnienia czynności lotniczych, przy uwzględnieniu konieczności zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zapobieżenia skutkom skumulowanego zmęczenia jeżeli chodzi o możliwość wydłużenia okresu pełnienia czynności lotniczych.

Dotychczas w stosunku do działalności taksówki powietrznej, operacji służb ratownictwa medycznego oraz operacji CAT wykonywanych przez jednego pilota stosowane było rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu. Jednak rozwiązanie unijne wskazują na potrzebę osobnego potraktowania kategorii operacji służb ratownictwa medycznego, operacji CAT wykonywanych przez jednego pilota i taksówki powietrznej, wykonywanych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu.

W związku z tym uregulowano w ustawie z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw niektóre kwestie tj. określono maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych członka załogi w załodze jednoosobowej oraz członka załogi wykonującego operacje służb ratownictwa medycznego, zawarto definicję służby ratownictwa medycznego oraz upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia rozwiązań prawnych w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym wykonywanych taksówką powietrzną, w służbie ratownictwa medycznego oraz w operacjach lotniczych w załodze jednoosobowej, wykonywanych przy użyciu samolotów.

Rozporządzenie reguluje kwestie mające wpływ na zachowanie bezpieczeństwa lotniczego, takie jak możliwe wydłużenia okresu pełnienia czynności lotniczych i okres wypoczynku. Określono warunki i okresy wypoczynku należne w związku z pełnieniem czynności lotniczych. Okresy wypoczynku uzależniono m.in. od miejsca podejmowania czynności lotniczych – czy jest to port macierzysty, czy inne miejsce. Ponadto określono sposób skracania i wydłużania okresu wypoczynku oraz warunki i okresy wypoczynku dodatkowego stanowiącego kompensatę wpływu różnic stref czasowych na członków załogi statku powietrznego.

Rozporządzenie określa również formy i warunki pełnienia gotowości oraz jej limity i sposób wliczania do okresu służby i okresu pełnienia czynności lotniczych. 

Zawarte w rozporządzeniu rozwiązania przewidują także m.in. możliwość wydłużenia okresu pełnienia czynności lotniczych dla członków załóg w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu w służbie ratownictwa medycznego w przypadku udziału w akcji ratowniczej, czy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności podczas operacji lotniczej.

Źródło: Dziennik Ustaw

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz