A. Fałek: Zróbmy sobie agencję

04 Października 2019, 10:48

Agencja Badań Medycznych od tygodnia ma już prezesa. Ale nie ma m.in. w Radzie powołanych przedstawicieli NFZ, AOTMiT i CMJ, a także planu finansowego opublikowanego na stronie urzędu. Zwraca na to uwagę Artur Fałek, ekspert z kancelarii Rafała Janiszewskiego.

Choć w ustawie o Agencji Badan Medycznych wpisano, że w skład Rady ABM powołuje się przedstawicieli NFZ, AOTMiT i Centrum Monitorowania Jakości (nie jest wymienione wprost z nazwy, ale zakresu działania), to minister Łukasz Szumowski zgłoszonych przez te instytucje kandydatów nie zatwierdził. A Rada mimo to działa. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Artura Fałka. 

Powołaniu Agencji Badań Medycznych towarzyszyły liczne kontrowersje, poczynając od podstawowego pytania czy jest nam potrzebna taka agencja, czy wskazanie jako źródła finansowania badań niekomercyjnych środków zgromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest prawidłowe itd.

Wszelkie wątpliwości miały być rozwiane w tzw. „praniu” czyli w trakcie działania Agencji. Na podstawie dostępnych informacji trudno to jednak stwierdzić, gdyż:

1. Skład Rady Agencji
Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych w skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, przy czym nie więcej niż ośmiu wskazuje minister właściwy do spraw zdrowia (jak dotąd wskazał i powołał 7 osób) a pozostałych powołuje spośród kandydatów, których zgłaszają:
1) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – 2 przedstawicieli;
2) po jednym:
minister właściwy do spraw gospodarki,
 Minister Obrony Narodowej,
 minister właściwy do spraw wewnętrznych,
 minister właściwy do spraw finansów publicznych,
 Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
 dyrektorzy instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
 organizacje, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta,
- przedstawiciele zostali powołani.
Jak dotąd nie zostali powołani przedstawiciele spośród wskazanych przez
 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 dyrektora jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie monitorowania jakości świadczeń zdrowotnych,
Liczba członków Rady mieści się w normie zawartej w ustawie (chociaż przepis stwarza możliwości różnej interpretacji), ale nie ujmując niczego nikomu z „pominiętych” wydaje się, że zwłaszcza brak osoby wskazanej przez największego donatora i beneficjenta Agencji jest co najmniej nieelegancki.
W myśl ustawy Rada ustala w formie uchwały regulamin określający tryb jej działania – regulamin został opublikowany na stronie Agencji i na stronie podmiotowej BIP Agencji.
W regulaminie ustalono, że Rada podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 8 członków Rady. Wskazywało by to, że osiągnięto docelową liczbę członków – formuła większość głosów w obecności co najmniej połowy członków jest bardzo częstą formułą dokonywania rozstrzygnięć przez ciała kolegialne.
2. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.
Zgodnie z ustawą Statut (zatwierdzany przez Ministra Zdrowia) określa:
 szczegółowy zakres zadań organów Agencji (Prezesa i Rady Agencji),
 liczbę i zakres zadań zastępców Prezesa Agencji,
 strukturę organizacyjną Agencji,
 główne procesy zarządcze.
Projekt statutu Rady Agencji zapewne został zaopiniowany na pierwszym posiedzeniu, zapewne też został przekazany do Ministra Zdrowia celem zatwierdzenia i nadania Agencji w drodze zarządzenia. Dalej jego treść nie jest znana.
3. Plan działalności i plan finansowy
Ustawa przewiduje, że Agencja powinna działać zgodnie z rocznym planem działalności Agencji, który określa zakres konkursów oraz własnych badań naukowych i prac rozwojowych na dany rok kalendarzowy.
Projekt planu na rok następny powinien być przekazany (wraz z opinią Rady) do 1 grudnia każdego roku, jednak plan finansowy na rok 2019 powinien powstać i zostać opublikowany do 20 kwietnia 2019 r., jak dotąd (1 października 2019) nie został opublikowany ani na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji oraz na stronie internetowej Agencji.
Zgodnie z przepisami przejściowym do ustawy maksymalny limit wydatków czyli maksymalna łączna wartość dotacji celowej i podmiotowej oraz odpisu będzie wynosić:
1) 50 mln. zł – w 2019 r.;
2) 366 mln. zł – w 2020 r.;
3) 480 mln. zł – w 2021 r.;
4) 544 mln. zł – w 2022 r.;
5) 609 mln. zł – w 2023 r.;
6) 674 000 mln. zł – w 2024 r.;
7) 741 000 mln. zł – w 2025 r.;
8) 808 000 mln. zł – w 2026 r.;
9) 876 000 mln. zł – w 2027 r.;
10) 944 000 mln. zł – w 2028 r.
Wysokość odpisu w roku 2020, wynikająca z projektu planu finansowego NFZ wyniesie 278 718 030 zł, zatem łączna wysokość dotacji z budżetu, przy limicie wydatków 366 mln zł, nie przekroczy 87,282 mln zł.
Powyższe nie wyklucza możliwości prawidłowego działania Agencji, niemniej potrzebna jest co najmniej większa przejrzystość w komunikowaniu ogółowi społeczeństwa wymaganych ustawą dokumentów i prac Agencji dysponującej dużymi środkami publicznymi.
Powołanie Prezesa Agencji będzie do tego dobrą okazją - uważa Artur Fałek.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

WAS Sobota, 05 Października 2019, 13:36
aby toto powolac minister zostal ministrem- to byl jego jedyny cel