MZ powołał Zespół ds. koordynacji analiz przepływów finansowych w systemie ochrony zdrowia

09 Października 2019, 10:51 Ministerstwo Zdrowia

Zespół do spraw koordynacji analiz przepływów finansowych w systemie ochrony zdrowia - został powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia. Czym zajmie się zespół?

Ministerstwo w środę wydało zarządzenie ws. utworzenia Zespołu do spraw koordynacji analiz przepływów finansowych w systemie ochrony zdrowia.

Zespół ma być organem pomocniczym ministra zdrowia.

Zadania zespołu

Jak wskazano w zarządzeniu, do zadań Zespołu należy:

1) koordynacja działań podejmowanych w zakresie analiz przepływów finansowych w sektorze ochrony zdrowia prowadzonych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) wykonywanie analiz danych w obszarze przepływów finansowych w sektorze ochrony zdrowia prowadzonych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym analiz zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

3) wsparcie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz jednostek przez niego podległych lub nadzorowanych w obszarze analiz przepływów finansowych w systemie ochrony zdrowia oraz tworzeniu narzędzi analitycznych i raportowych;

4) koordynacja działań mających na celu przekazywanie informacji, o których mowa w pkt 1 i 2, uprawnionym organom kontroli i organom ścigania;

5) weryfikacja i ocena informacji przekazanych przez organy, o których mowa w pkt 4, będących wynikiem działań podjętych na skutek przekazania wniosków z analiz, o których mowa w pkt 1 i 2;

6) przygotowanie raportów zawierających wnioski z analiz, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz raportów o wykorzystaniu informacji, o których mowa w pkt 1 i 2, działaniach podjętych na ich podstawie, w tym przez organy, o których mowa w pkt 4, i o wynikach tych działań.

Skład zespołu

W skład Zespołu wchodzą:

1) Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą:

a) Przewodniczący Komitetu Sterującego – minister właściwy do spraw zdrowia lub wyznaczony przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu,

b) członkowie: - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, - Główny Inspektor Farmaceutyczny lub wyznaczony przez niego przedstawiciel, - Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia lub wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora;

2) Kierownik Zespołu Analiz – dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia;

3) członkowie Zespołu Analiz:

a) przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,

b) przedstawiciel Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,

c) przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia wskazani przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

d) przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia wskazani przez Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

- Zespół Analiz prowadzi prace z wykorzystaniem zasobów infrastruktury informatycznej Narodowego Funduszu Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia albo z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - czytamy w zarządzeniu.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz