Po pierwsze e-dokumentacja medyczna. MZ publikuje projekt rozporządzenia

14 Października 2019, 10:49 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Ministerstwo Zdrowia skierowało do opiniowania projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

Zgodnie z treścią rozporządzenia, podstawowym nośnikiem danych pacjenta ma być elektroniczna postać dokumentacji medycznej. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej będzie możliwe w przypadku braku warunków organizacyjno-technicznych dla prowadzenia dokumentacji w postaci papierowej oraz gdy postać taka będzie przewidziana przepisem prawa.

Przez brak warunków organizacyjno-technicznych należy rozumieć zarówno stały brak rozwiązań informatycznych, jak i czasową niemożność prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej np. wskutek awarii systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzona dokumentacja, czy sprzętu - czytamy w treści projektu.

Do katalogu danych, które zawiera dokumentacja medyczna zostały dodane numery e-recept, e-skierowań oraz identyfikatory asystentów medycznych, którzy mogą posiadać uprawnienia w zakresie wypełniania dokumentacji medycznej.

Dodatkowo, w celu lepszej wymiany danych między podmiotami i lekarzami, nałożony został m.in. obowiązek przekazywania wszystkich dokumentów, które mają na celu zapewnienie ciągłości leczenia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. 

E-dokumentacja dla fizjoterapeutów. Zmiany w raportowaniu przez pracowników medycznych

Wprowadzone zostały nowe regulacje dotyczące dokumentacji medycznej fizjoterapeutów, którzy uzyskali możliwość wykonywania zawodu w formie praktyki zawodowej oraz dokumentowanie ich udziału w świadczeniach udzielanych pacjentowi w podmiocie leczniczym. 

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę zasad wypełniania raportów lekarskich i pielęgniarskich w szpitalu. W obecnym stanie prawnym rozporządzenie szczegółowo określa zawartość tych raportów. Projekt przewiduje celowościowe podejście do tych dokumentów. Mają one zapewnić ciągłość leczenia pacjenta kiedy zmieniają się pracownicy sprawujący nad nim opiekę. Zakres informacji będzie dostosowany do rzeczywistych potrzeb konkretnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych i będzie obejmował informacje niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz ciągłości świadczeń zdrowotnych. Na tej samej zasadzie będą funkcjonowały raporty fizjoterapeutyczne.

Więcej informacji w książeczce zdrowia dziecka

W książeczce zdrowia dziecka w związku z propozycją konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii dodane zostaną informacje o pierwszej smółce po narodzinach dziecka, gdyż opóźnienie wydalenia pierwszego stolca może być istotnym symptomem choroby Hirschprunga  albo niedrożności przewodu pokarmowego spowodowanego wadą rozwojową, co jest stanem zagrażającym życiu i wymaga pilnej korekcji chirurgicznej. Ponadto, dokonuje się zmiany w zakresie testu pulsu oksymetrycznego, który wykonuje się w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca. Proponuje się odejście od sposobu przeprowadzania tego testu, który powinien być zawsze zgodny z aktualną wiedzą medyczną.

Doprecyzowuje się również zakres informacji dotyczących karmienia dziecka przez wskazanie na karmienie piersią, pokarm sztuczny i karmienie mieszane.

W związku z faktem, iż wiele kwestii dotyczących współpracy w zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, higienistki szkolnej, zespołu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty i rodziców zostało uregulowanych w ustawie, zaproponowane zostało ograniczenie dokumentacji w tym zakresie.  Dokumentację z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami będzie stanowić tylko dokumentacja indywidualna prowadzona przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną oraz w zakresie opieki stomatologicznej - dokumentacja indywidualna prowadzona przez lekarza dentystę udzielającego świadczeń stomatologicznych w gabinecie dentystycznym w szkole albo w gabinecie dentystycznym prowadzonym przez podmiot, z którym organ prowadzący szkołę zawarł porozumienie albo w dentobusie.

źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Nie jestem robotem Wtorek, 19 Listopada 2019, 10:58
hello im from england what is this all about?