Ogłoszono konkurs na wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

15 Października 2019, 9:53 NFZ

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypomnijmy, że wakat zwolnił się w momencie przejęcia przez Adama Niedzielskiego obowiązków po byłym prezesie NFZ, Andrzeju Jacynie. Blisko po 2,5 miesiącach pełnienia obowiązków Prezesa NFZ przez Adama Niedzielskiego, Rada Funduszu zaakceptowała jego kandydaturę na objęcie kierownictwa nad Funduszem.

Czytaj więcej:

Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko z-cy prezesa NFZ powinien m.in.:

  • posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie medycyny, prawa, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania;
  • być obywatelem polskim i korzystać z pełni praw publicznych;
  • nie być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiadać kompetencje kierownicze oraz przebyć co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym – najlepiej w sektorze ochrony zdrowia;

Do zadań z-cy prezesa NFZ należeć będą:

1) proponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;

2) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;

3) koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych;

4) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne;

5) reprezentowanie na zewnątrz Funduszu:

a) w sprawach należących do zakresu działania podległych komórek organizacyjnych,

b) w zakresie zastrzeżonym dla Prezesa Funduszu, za zgodą albo na polecenie Prezesa Funduszu;

6) podpisywanie, w granicach swych uprawnień, korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych;

7) parafowanie projektów pism zastrzeżonych do podpisu Prezesa Funduszu, przygotowanych przez podległe im komórki organizacyjne;

8) występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych;

9) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Funduszu;

10) wykonywanie innych poleceń Prezesa Funduszu.

Termin naboru upływa 24 października 2019 r.

Więcej informacji: Nabór na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz