Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce - co zawiera dokument?

15 Października 2019, 14:34 pielęgniarka

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu ,,Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjonowanych w roku 2018)” - poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podczas sejmowej Komisji Zdrowia.

Polityka państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa to dokument, który określa kierunki działań dla poprawy sytuacji i wzmocnienia polskiego pielęgniarstwa i położnictwa.

Realizacja zawartych w Polityce na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa działań docelowo wpłynie na poprawę funkcjonowania krajowego systemu opieki zdrowotnej, odpowiednie rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej, w tym kapitału ludzkiego jakim są profesjonaliści zawodowi w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa - informuje resort zdrowia.

Jednym z głównym celów zawarcia tego Porozumienia jest podjęcie  działań zmierzających do stabilizacji wynagrodzeń pielęgniarek i położnych poprzez włączenie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne do podstawy wynagrodzenia. 

Głównym celem Polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa jest wypracowanie rozwiązań zapewniających wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostępność do opieki pielęgniarskiej i położniczej dla pacjentów i społeczeństwa poprzez zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w polskim systemie opieki zdrowotnej i powstrzymanie emigracji zarobkowej tej grupy zawodowej, zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej  oraz  utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych nabywających uprawnienia emerytalne. Okres realizacji tego dokumentu przedstawiono w perspektywie od 5 do 15 lat. Polityka na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa zawiera diagnozę sytuacji w tym zakresie, konkretne kierunki interwencji, jakie należy podjąć, harmonogram oraz wskaźniki efektywności działań.


Obszary priorytetowe ujęte w Polityce na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa to:


1) kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych;
2) rola i kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;
3) normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach  świadczeń;
4) warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęgniarki i położnej;
5) nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej.

Przygotowane w projekcie Polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa rozwiązania mają na celu m.in.:


1) zwiększenie liczby studentów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo przy uwzględnieniu jakości kształcenia;
2) poprawę jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo;
3) zmianę w systemie kształcenia podyplomowego;
4) rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie;
5) określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;
6) określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców;
7) wypracowanie regulacji dotyczącej liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;
8) wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania;
9) poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych;
10) wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej profesji współuczestniczącej w bezpośredniej opiece nad pacjentem, wspomagającej pracę pielęgniarek.
Doprecyzowując najważniejsze cele należy wskazać na:
- dążenie do osiągnięcia wskaźnika liczby pielęgniarek w Polsce na poziomie średniego wskaźnika OECD (9,4 dla 2016 r. w okresie 15 lat),
- zwiększenie liczby osób studiujących na kierunku pielęgniarstwo studiów pierwszego stopnia na uczelniach medycznych o około 500 miejsc od roku akademickiego 2018/2019 oraz utrzymanie tego poziomu w kolejnych naborach, a także podejmowanie działań zmierzających do analogicznych rozwiązań w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych m.in. poprzez realizację pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej, ustalenie ścieżki awansu zawodowego pielęgniarek i położnych i zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych (kwestie związane ze wzrostem wynagrodzeń pielęgniarek i położnych uregulowane zostały w odrębnych aktach prawnych, w tym w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz w rozporządzeniach OWU).


Najważniejsze proponowane działania to:


1) zwiększenie dotacji dla uczelni publicznych z przeznaczeniem na zwiększenie liczby przyjmowanych kandydatów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;
2) wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy uczelni z podmiotami leczniczymi w zakresie realizacji kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych);
3) dostosowanie infrastruktury szkół wyższych prowadzących kierunki pielęgniarstwo i położnictwo do większej liczby studentów w zakresie kształcenia praktycznego (centra symulacji medycznej);
4) dostosowanie standardów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo do aktualnych potrzeb systemu opieki zdrowotnej i wymogów regulacji UE;
5) zwiększenie dofinansowania specjalizacji ze środków budżetowych;
6) wypracowanie akredytacji dla wszystkich form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
7) współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie zapewnienia środków finansowych na rozwój i badania naukowe w pielęgniarstwie;
8) utworzenie Krajowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa będącego zapleczem naukowo-eksperckim dla Ministra Zdrowia;
9) opracowanie standardów organizacyjnych z określeniem roli i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej;
10) realizacja pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej (ICNP, dokumentacja elektroniczna, zdarzenia niepożądane);
11) przeprowadzenie kampanii w mediach ukazującej pozytywny wizerunek zawodów i różnorodność pracy pielęgniarki i położnej oraz zachęcającej do wyboru tych zawodów;
12) podjęcie działań na rzecz upowszechnienia i bardziej efektywnego wykorzystania zawodu opiekuna medycznego w systemie opieki zdrowotnej.


Koszty, które będą niezbędne do realizacji celów i działań wynikających z Polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa:


1. ze środków europejskich zaplanowane są środki finansowe m. in. na następujące działania:
a) zwiększenie liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo/położnictwo (licencjat) poprzez realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych - 152.621.000 zł;
b) kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi - 66.419.000 zł;
c) utworzenie 18 Wieloprofilowych Centrów Symulacji Medycznej – 347.081.000 zł;
d) utworzenie 35 Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej w uczelniach kształcących pielęgniarki/położne na studiach I stopnia – 92.545.000 zł;
e) realizacja pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)  – 2.514.000 zł;
f) realizacja kampanii medialnej promującej zawody pielęgniarki i położnej w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)  – 728.000 zł;
2. z budżetu państwa planuje się zrealizować m. in. następujące działania wraz z podaniem szacunkowych kosztów:
a) zwiększenie liczby osób studiujących na kierunku pielęgniarstwo studiów pierwszego stopnia na uczelniach medycznych o około 500 miejsc od roku akademickiego 2018/2019 oraz utrzymanie tego poziomu w kolejnych naborach – zwiększenie dotacji dla uczelni medycznych w wysokości 12.800.000 zł/rok akademicki (kwota dotacji w okresie 10 lat wyniesie 268.800.000 zł);
b) zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w określonych dziedzinach pielęgniarstwa - zwiększenie środków finansowych na sfinansowanie szkoleń specjalizacyjnych o 1.000.000 zł rocznie (w okresie 10 lat wyniesie 10.000.000 zł);
c) przeprowadzenie w latach 2020 – 2021 kampanii w mediach ukazującej pozytywny wizerunek zawodów i różnorodność pracy pielęgniarki i położnej oraz zachęcającej do wyboru tych zawodów– 6.000.000 zł.;

Ponadto, zabezpieczenie środków finansowych w ustawie budżetowej na dany rok, m.in. na:


-  dotację dydaktyczną dla uczelni medycznych kształcących pielęgniarki - skutkuje zwiększeniem liczby studentów na kierunku pielęgniarstwo w danym roku,
- wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, finansowanych z budżetu państwa oraz w stacjach sanitarno-epidemiologicznych - skutkuje utrzymaniem wzrostu wynagrodzeń tym grupom zawodowym,
- zwiększenie dofinansowania szkoleń specjalizacyjnych ze środków budżetowych - skutkuje zwiększeniem liczby pielęgniarek i położnych z tytułem specjalisty w systemie ochrony zdrowia.
Ponadto, Minister Zdrowia wyraża gotowość do współpracy z Ministrem Obrony Narodowej do podejmowania działań mających na celu zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych podejmujących dobrowolnie służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Sposób monitorowania i oceny osiągania celów w Polityce na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa:


Monitorowanie realizacji i ocena poziomu osiąganych celów, o których mowa w projektowanym dokumencie, będzie się odbywać cyklicznie, tj. będzie obejmować  5-letnie okresy realizacji (zgodnie z harmonogramem), co zostanie przedstawione w formie raportu.
Stopień realizacji wskazanych celów zostanie poddany okresowej ocenie z wykorzystaniem poniższych wskaźników:
- liczba uczelni kształcących na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, w podziale na województwa;
- liczba studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, w tym w ramach programów rozwojowych;
- wskaźnik pielęgniarek/położnych na 1000 mieszkańców;
- liczba uczelni i podmiotów leczniczych, które wdrożyły model współpracy w zakresie realizacji kształcenia praktycznego;
- liczba uczelni posiadających centra symulacji medycznej;
- zmodyfikowane standardy kształcenia dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo;
- liczba dziedzin kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
- liczba zmodyfikowanych programów kształcenia podyplomowego;
- kwota środków finansowych z budżetu państwa przeznaczanych corocznie na kształcenie podyplomowe;
- liczba organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji, posiadających akredytację;
- utworzenie Krajowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa;
- liczba pielęgniarek i położnych w Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia;
- liczba zmienionych aktów prawnych;
- liczba standardów organizacyjnych;
- liczba podmiotów leczniczych objętych pilotażem w zakresie standaryzacji opieki pielęgniarskiej;
- liczba działań informacyjno-promocyjnych.

Zgodnie z informacją przekazaną przez MZ, prócz dotychczas zrealizowanych działań na rzecz promocji pielęgniarstwa i położnictwa oraz realizacji porozumienia zawartego z pielęgniarkami w lipcu 2018 r. obecnie w resorcie zdrowia:

  • Trwają prace nad wprowadzeniem regulacji polegającej na wprowadzeniu porady pielęgniarskiej do świadczeń gwarantowanych (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna) finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualnie, zakończyła się procedura uzgodnień wewnętrznych dotycząca projektowanych przepisów,
  • trwają prace nad wprowadzeniem regulacji polegającej na umożliwieniu skorzystania z płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze 6 dni rocznie, zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów,
  • trwają prace analityczne obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego sposób przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w niektórych podmiotach leczniczych w zakresie składu komisji konkursowych,
  • trwają ustalenia robocze ze stroną społeczną dotyczące zmiany współczynników pracy określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
  • trwają prace nad przygotowaniem ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej wykonywanie zawodów pielęgniarki i położonej we współpracy z OZZPiP oraz NRPiP ,
  • planowane są przez Ministra Zdrowia w 2019 r. prace dotyczące przygotowania projektu ustawy, który zastąpi regulacje zawarte w rozporządzeniach OWU w zakresie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych,

źródło: KPRM

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Poli Wtorek, 22 Października 2019, 10:11
Wszystko fajnie jednak nadal nie ma uruchomionych studiów niestacionarnych z Położnictwa. Żadna szkoła na tą chwilę takiej oferty nie przewiduje. Kiedy będzie można studiować Położnictwo zaocznie?
Katarzyna Dominik Środa, 16 Października 2019, 19:34
No coś podobnego....Ja bym chciała podjąć pracę w Instytucie Pielęgniarstwa. 30 letni staż i 30 letnie doświadczenie zdobyte w Szpitalu Uniwersyteckim powinno wystarczyć w cv.