Projekt dot. doskonalenia zawodowego ratowników medycznych - do konsultacji

18 Października 2019, 12:02 Ratownicy

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia dotyczący doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Projekt reguluje zasady doskonalenia zawodowego tej grupy zawodowej, m.in. w jakiej formie może się ono odbywać, a także w jakim okresie trzeba zebrać określoną liczbę punktów edukacyjnych .

Jak przypomina MZ w uzasadnieniu, ratownicy medyczni mają prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach i formach kształcenia, w szczególności kursu doskonalącego oraz samokształcenia. Dotychczas ratownicy medyczni uczestniczyli w formach doskonalenia zawodowego, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 1884). Powyższe rozporządzenie zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12e ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Projektowane rozporządzenie reguluje zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

W myśl projektu, samokształcenie będzie realizowane, podobnie jak to ma miejsce obecnie w następujących formach: seminarium; udział w kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym; udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych; przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym, posiedzeniu szkoleniowym lub stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie prezentacji naukowej w formie plakatu lub doniesienia zjazdowego; udział w warsztatach szkoleniowych; udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem zakończonych testem; opublikowanie jako autor lub współautor: książki naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego oryginalnego, artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej, artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych; tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego, programu multimedialnego; udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego; zajęcie od 1 do 3 miejsca na mistrzostwach ratownictwa medycznego lub zawodach ratownictwa medycznego; uzyskanie tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego lub tytułu profesora; samokształcenia przygotowującego do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych.  Nową, w stosunku do obecnie realizowanych, formą samokształcenia będzie udział w kursie samoobrony, udział w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym oraz praca w charakterze nauczyciela akademickiego w uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku studiów ratownictwo medyczne, a także realizacja samokształcenia w formie wolontariatu odbywanego w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w jednostkach, o których mowa w art. 11 ust 3 pkt 1 i 6 ustawy, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dysponentem jednostki systemu PRM, a ratownikiem medycznym.

Jak wskazano, wszystkie powyższe formy samokształcenia powinny być realizowane z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w § 4 projektu rozporządzenia. Za wyżej wymienione formy samokształcenia przysługują punkty edukacyjne, które określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych realizowane będzie w pięcioletnich okresach rozliczeniowych zwanych okresami edukacyjnymi.

-W ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych realizowany będzie kurs doskonalący, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy. Kurs ten, tak jak dotychczas, będzie mógł być realizowany przez podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego prowadzoną przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Projekt rozporządzenia określa w załączniku nr 2 wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego - czytamy.

Za zrealizowanie każdej z form kształcenia będą przyznawane punkty edukacyjne. Zaliczenie doskonalenia zawodowego będzie polegać na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, przy czym co najmniej 120 punktów edukacyjnych będzie musiało być uzyskane za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Ponadto projekt wskazuje na możliwość uzupełnienia wiedzy w formie samokształcenia. Wybór określonej formy kształcenia uzależniony jest od potrzeb samych ratowników medycznych. Przebieg doskonalenia zawodowego będzie dokumentowany w karcie doskonalenia zawodowego ratownika medycznego.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Irosław Sobota, 19 Października 2019, 10:43
Tylko proszę napisać kto za to ma płacić. Żołnierze za szkolenia nie płacą, policjanci za szkolenia nie płacą, strażacy za szkolenia nie płacą, A ja jak chce pracować tylko na jednym etacie to za co mam utrzymać rodzinę. Jedno szkolenie wyjazdowe 3 dniowe to wydatek około 1000zl. pracodawca nie finansuje, odliczyć od podatku nie mogę. A pracodawca zadowolony bo nie dopłaca a kadrę ma wyszkolony. Może by ktoś napisał skąd kasę wziąść na szkolenia? Gdyby nie to że pracujemy ponad godziny to niebędące by nas było na taką formę szkolenia . Proszę więc zastanówmy się my jako ratownicy jak zapisać zmianę w ustawie tak aby scedowac koszty utrzymania zawody (doskonalenie zawodowe - kształcenie aby móc wykonywać zawód ) na pracodawcę aby ten mógł mieć ludzi z odpowiednim kształceniem. Nie mam nic przeciwko doskonaleniu zawodowemu gdyż uważam że jest potrzebne w naszym zawodzie ale pieniądze też do życia są nam potrzebne. Pozdrawiam rat. med. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
ewa Środa, 23 Października 2019, 11:03
Masz rację