Projekt dot. przekazywanych do SIM danych o zdarzeniu medycznym

30 Października 2019, 15:17 e-zdrowie

Projekt rozporządzenia, który precyzuje szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, które przekazywane są do Systemu Informacji Medycznej - trafił w środę do konsultacji społecznych.

Projekt rozporządzenia określa również sposób i terminy przekazywania danych zdarzenia medycznego do SIM.

Jak wyjaśnia MZ, zmiana katalogu szczegółowych danych dotyczących zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji przekazywanych przez usługodawców do SIM wynika z konieczności dostosowania go do zmodyfikowanej, na mocy art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia, definicji pojęcia zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji.

Katalog ten został ograniczony w porównaniu do jego wcześniejszego brzmienia. Proponuje się, by obejmował on jedynie niezbędne dane, dzięki czemu zredukowana zostanie część obowiązków ciążących na usługodawcach.

Z drugiej zaś strony katalog ten został rozbudowany o dane istotne z perspektywy zdarzenia medycznego, które już obecnie sprawozdawane są przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługodawcy nie będą jednak zobligowani do dwutorowego przekazywanie tych danych, gdyż będą one automatycznie udostępniane z SIM do NFZ w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. 

Według MZ, proponowana zmiana ww. katalogu danych umożliwi odtworzenie pełniejszego obrazu zdarzenia medycznego na podstawie danych przekazanych do SIM, co niewątpliwie stanowić będzie cenne ułatwienie w pracy personelu medycznego, a także przełoży się pozytywnie na efektywność procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano terminy na przekazywanie przez usługodawców do SIM danych dotyczących zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji. Jak podkreśla MZ, zaproponowane rozwiązania uwzględniają potrzebę zagwarantowania usługodawcom elastyczności w zakresie raportowania danych, w szczególności w przypadku świadczeń, których udzielanie trwa przez dłuższy czas, tj. np. w przypadku hospitalizacji.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz