SP ZOZ będą zwolnione z podatku?

07 Listopada 2019, 13:18 pieniądze

Spółki powstające w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o działalności leczniczej będą zwolnione z podatku - wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów.

Projekt rozporządzenia wprowadza zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów, uzyskanych przez podatników powstałych w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółki kapitałowe, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dochód do opodatkowania powstaje w związku z brakiem możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (m.in. budowli i budynków), wniesionych nieodpłatnie do spółki przez podmiot tworzący oraz z uwagi na niemożność legitymizowania się przez podmiot przekształcany tytułem własności lub współwłasności tych środków trwałych, przed ich wniesieniem do spółki.

Skutki finansowe regulacji

Zakłada się, iż zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie obejmowało te spółki kapitałowe, których udziałowcami lub akcjonariuszami w całości są Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz uczelnia medyczna.

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że formę organizacyjno-prawną z SP ZOZ w spółkę kapitałową zmieniły 94 zakłady lecznicze, przy czym samorząd posiada 100% udziałów w 66 spółkach kapitałowych, natomiast w jednej spółce – w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju prawa z akcji SP wykonuje Minister Zdrowia.

Szacunkowe obliczenia, przy założeniu uznania kosztów odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów, powstałby ujemny skutek dla dochodów budżetu państwa – zbliżony do skutku jaki spowoduje wprowadzenie projektowanego zaniechania – w wysokości, odpowiednio: 0,95 mln zł w 2020 r., 0,95 mln zł w 2021 r. i 0,95 mln zł w 2022 r., co daje łącznie kwotę 2,85 mln zł. 

Zwolnienie z podatku- terminowe

Projekt rozporządzenia przewiduje, że zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

źródło: Rozporządzenie MFiR

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz