Połączenie NIZP-PZH i Instytutu Żywienia przyspieszy?

12 Listopada 2019, 14:39 jedzenie

W wykazie prac legislacyjnych znalazł się już projekt dotyczący połączenia dwóch związanych ze zdrowiem Agencji. Jakie terminy i zakres założono?

PiS od lat planował połączyć różne inspekcje. Na celowniku był m.in. Sanepid, który miał być wchłonięty przez mega inspekcję złożoną z różnych agencji związanych z żywnością. Udało się tego uniknąć. Za to połączone zostaną dwie zdrowotne Agencje, które już nawet są kierowane przez tę samą osobę, Grzegorza Juszczyka. 

Projekt w sprawie włączenie Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny ma być przyjęty przez rząd jeszcze w tym roku - wynika z wpisu w wykazie prac legislacyjnych.

Po co taka zmiana?

Jak uzasadnia Ministerstwo Zdrowia, połączenie instytutów wynika z tego, że dla zdrowia publicznego ważne  znaczenie ma nadzór nad bezpieczeństwem żywności oraz edukacji żywieniowej a ponadto wskazano na "konieczność zapewnienia sprawnego pełnienia tych funkcji, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – wzmocniony kompetencjami pracowników i infrastrukturą Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła będzie zdolny lepiej wspierać najważniejsze instytucje systemu zdrowia w kraju w realizacji tej strategii. Cele i zadania staną się dość zróżnicowane i będą obejmować wzrost wartości Instytutu powstałego z połączenia, uzyskanie przewagi konkurencyjnej na istniejących rynkach, poszerzenie rynku lub asortymentu produktów oferowanych przez Instytut o nowych kompetencjach, obniżenie ryzyka działalności. Połączenie Instytutów będzie miało wpływ na wiele aspektów działalności, w szczególności na komercjalizację wiedzy w obszarze działalności B+R, zarządzanie, gospodarowanie czynnikiem ludzkim, kulturę organizacyjną oraz finanse. Rezultaty połączenia będą widoczne generalnie w dwóch obszarach, tj. w działalności operacyjnej i wynikach finansowych połączonych Instytutów.

Korzyściami ze zmiany mają być: 
• stworzenie zaplecza edukacyjno-szkoleniowego w zakresie analiz stanu zdrowia ludności, bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego, bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz zdrowego stylu życia;
• zwiększenie potencjału intelektualnego i stworzenie nowych obszarów badawczych 
• podniesienie jakości prac badawczych i świadczonych usług, wraz z ochroną patentową w kraju i zagranicą przez wykorzystanie połączonego potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej, oraz infrastruktury badawczej;
• poszerzenie współpracy i wyższa pozycja międzynarodowa (np. EFSA, WHO, ECDC, FAO);
• szeroko rozumiana współpraca z innymi jednostkami naukowymi, z przedsiębiorcami, realizacja bezpośrednich zleceń na prace badawcze, prowadzenie wspólnych prac B+R, a przede wszystkim opracowywanie nowych produktów i technologii dla gospodarki, ważnych dla społeczeństwa usług i nowych metod, a co najważniejsze wdrażanie, komercjalizacja i upowszechnianie wyników prac B+R w kraju i zagranicą;
• lepsze wykorzystanie potencjału wiedzy i potencjału badawczego (infrastruktura, aparatura i specjalistyczna kadra) oraz zredukowanie zjawiska powielania infrastruktury badawczej i często kosztownej aparatury;
• zdolność do realizacji dużych projektów B+R na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, ułatwiających współpracę międzynarodową, większą niż dotąd obecność w europejskiej przestrzeni badawczej;
• możliwość realizacji programów typu „National Health and Nutrition Examination Survey”, dających pełną ocenę stanu zdrowia populacji w Polsce;
• stworzenie na potrzeby Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego ośrodka eksperckiego w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz żywienia z uwzględnieniem współpracy z Komisją Europejską;
• mstworzenie jednego ośrodka gromadzącego i udostępniającego dane z zakresu bezpieczeństwa żywności, w tym monitoringu spożycia żywności w kraju, a także zapewnienie bazy na potrzeby oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności oraz badań epidemiologicznych, co przełoży się na ułatwienia w zarzadzaniu systemem EpiBaza w zakresie gromadzenia i udostępniania danych;
• ułatwienie przekazywania wszystkich wymaganych danych do EFSA, powołanie „Data Steward” - krajowego punktu ds. współpracy z EFSA w zakresie przekazywania danych;
• wykorzystanie potencjału naukowego obu Instytutów w zakresie oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności, szczególnie w przypadku analiz typu „risk-benefit”;
• optymalne zagospodarowanie terenu i obiektów obu Instytutów.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz