Projekt dot. podziału środków na refundację w 2020 r. - do konsultacji

05 Grudnia 2019, 11:35 pieniądze

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia MZ ws. podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Projekt przewiduje zmiany w związku ze wzrostem całkowitego budżetu na refundację w 2020 r.

Jak czytamy w OSR, w związku ze wzrostem całkowitego budżetu na refundację w roku rozliczeniowym (2020 r.) w stosunku do całkowitego budżetu na refundację w roku poprzedzającym (2019 r.) ustala się kwotę środków finansowych przeznaczonych na:

1)     finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach” – w wysokości 160 473 000 zł;

2)     finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej – w wysokości 10 177 000 zł;

3)     na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach – w wysokości 544 098 000 zł.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz