Pielęgniarki spotkały się z ministrem zdrowia. Co ustalono?

10 Grudnia 2019, 13:29 pielęgniarka

Pielęgniarki spotkały się z ministrem zdrowia. Tematem rozmów była  m.in. realizacja zobowiązań wynikających z Porozumienia z 9 lipca 2018 r. oraz bieżące sprawy związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i zawodu położnej w Polsce.

Przedmiotem spotkania była realizacja zobowiązań wynikających z Porozumienia z dnia 09-07-2018 r. oraz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i zawodu położnej w Polsce.

Strona społeczna zgłosiła problemy, które powstały w związku z realizacji zawartego Porozumienia. W zakresie wynagrodzeń zgłoszono:

 • Nierespektowanie przez większość świadczeniodawców zasad przekazywania środków otrzymywanych z NFZ na podstawie OWU na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi MZ z dnia 05-03-2019 r.
 • Brak kontroli świadczeniodawców – żaden z organów Państwa nie chce prowadzić kontroli świadczeniodawców w zakresie prawidłowości stosowania procedury podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych oraz w zakresie prawidłowości pokrywania tylko tych pochodnych, które wynikają z przepisów rozporządzenia oraz wytycznych MZ z dnia 05-03-2019 r.
 • Brak systematycznej realizacji ustaleń wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek w jednostkach podległych i nadzorowanych przez MZ oraz w stacjach sanitarno-epidemiologicznych – finansowanych z budżetu państwa.
 • Brak prac nad dokumentem w sprawie przekazywania do świadczeniodawców środków z NFZ na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych po 01-04-2020 r.

W zakresie wynagrodzeń ponadto poruszono sprawę pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych polegającej na zmianie współczynnika pracy który obecnie wynosi 0,64 i dotyczy znacznej grupy pielęgniarek i położnych oraz wejścia w życie przepisów dotyczących w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę gdzie minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2600 zł, bez wliczania dodatku za staż pracy.

W zakresie norm zatrudnienia zgłoszono:

 • brak wdrożenia w wielu podmiotach norm które już obowiązują od 1 -01-2019r. w lecznictwie szpitalnym,
 • brak wyników kontroli w podmiotach zgłoszonych do kontroli,
 • brak realizacji wniosku złożonego do Ministra Zdrowia w formie wspólnego Stanowiska OZZPiP
 • NRPiP zgłosiła konieczność przeprowadzenia kontroli w podmiotach leczniczych wg obowiązujących nowych wskaźników,
 • braku działań MZ nad normami w pozostałych rodzajach świadczeń tj, opieki długoterminowej, paliatywnej, leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, AOS, Dializ.

W obszarze programu dla uczelni:

 • stypendia dla studentów i absolwentów studiów w pierwszych latach zatrudnienia oraz dla opiekunów:
 • braku informacji ze strony MZ w zakresie finansowania pracy pielęgniarek i położnych podejmujących role opiekunów dla studentów i osób rozpoczynających pracę w zawodzie w szkołach kształcących w zawodzie pielęgniarki i w zawodzie położnej.

Porada pielęgniarska i położnicza:

 • brak wyceny i wejścia w życie kontraktowania porady pielęgniarskiej, położniczej przez świadczeniodawców.

Urlop szkoleniowy:

 • zgłoszono problemy związane z uzyskaniem przez pielęgniarki , położne urlopu szkoleniowego (pracodawcy , nie chcą udzielać urlopu szkoleniowego lub odmawiają jego udzielenia w pełnym przysługującym wymiarze. Dotyczy to głównie sytuacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach kształcenia podyplomowego.

Zmiana zasad przeprowadzania konkursów w podmiotach leczniczych:

 • braku działań ze strony MZ w tym zakresie pomimo złożonych propozycji w listopadzie 2018 r. przez NRPiP oraz OZZPiP.

Przedstawiciele OZZPiP oraz NRPiP podczas spotkania wnioskowali po raz kolejny do  MZ w kwestii pilnych  działań o zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia. W ocenie środowiska pielęgniarek, obecne zasady związane z dochodzeniem wzrostu nakładów do docelowego poziomu PKB jest zbyt wolne i nie gwarantuje właściwego finansowania podmiotów leczniczych, a co za tym idzie niewłaściwego wynagradzania wszystkich grup pracowniczych. Wpływa to na utrudnianie dostępu do świadczeń pacjentom oraz refundacji procedur wysokospecjalistycznych i leków.

Minister Zdrowia w odpowiedzi na zgłoszone problemy zobowiązał się do ich rozwiązania do połowy stycznia 2020 r. i wskazał termin kolejnego spotkania podsumowującego realizację Porozumienia pomiędzy 20 a 24 stycznia 2020 r.

Źródło: NIPiP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Busia Wtorek, 10 Grudnia 2019, 21:36
Dlaczego w POZ nie włączono dodatków do pensji pielęgniarkom