1,1 tys. kontroli w obszarze świadczeń przeprowadził NFZ w trzech kwartałach 2019 r.

10 Grudnia 2019, 14:48 Senior w szpitalu

W trzech kwartałach 2019 roku Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 1 132 kontrole w obszarze świadczeń opieki zdrowotnej. Skontrolowano 1 185 umów – 629 umów w ramach kontroli planowych oraz 556 umów w ramach kontroli doraźnych - wynika z opublikowanego we wtorek podsumowania Funduszu. Skutki finansowe to ponad 56 mln zł.

Jak wyjaśnia NFZ, realizowane kontrole doraźne miały charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń (priorytety kierownictwa, bieżące analizy danych o zrealizowanych świadczeniach, doniesienia prasowe, skargi itp.).

Zdecydowana większość kontroli dotyczyła świadczeń szpitalnych (510), leczenia stomatologicznego (196) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (167).

Łącznie, skutki finansowe kontroli po uwzględnieniu środków odwoławczych, w trzech kwartałach 2019 roku wyniosły ponad 56 mln zł (56 031 315,17 zł), z czego ponad 42 mln zł w obszarze świadczeń szpitalnych.

Ocena działalności

Jeżeli chodzi o ocenę kontrolowanych przedmiotów, to większość otrzymała ocenę pozytywną z nieprawidłowościami (45,8 proc.) ,  co czwarty - ocenę pozytywną (25,4 proc.), a oceną pozytywną z uchbieniami przyznano 9,9 skontrolowanych placówek. Co piąty podmiot (19,9 proc.) otrzymał ocenę negatywną.

Jakie nieprawidłowości stwierdzono?

NFZ informuje, że stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

- wykazywania do rozliczenia świadczeń niezasadnych, nieprawidłowych lub niezgodnych ze stanem faktycznym;

- sprawozdawania i rozliczania świadczeń nie znajdujących potwierdzenia w dokumentacji medycznej (procedury/porady/inne);

- wykazania do rozliczenia wielokrotnie tego samego świadczenia;

- rozliczenia świadczeń, których faktycznie nie zrealizowano;

- realizacji świadczeń w warunkach leczenia szpitalnego, które powinny zostać zrealizowane w trybie ambulatoryjnym;

- udzielania świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie;

- nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie;

- niewykonywania wszystkich wymaganych badań i konsultacji specjalistycznych;

- braku spełnienia warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu udzielającego świadczeń (brak wymaganego personelu, udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie, niespełnienie wymogu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, zawyżanie przez świadczeniodawcę liczby etatów przeliczeniowych; wykazanie w umowie lekarza, który nie udzielał świadczeń);

- braku bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym (personel, aparatura i sprzęt medyczny, harmonogram udzielania świadczeń);

- braku wymaganego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;

- braku wymaganych pomieszczeń;

- gromadzenia informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa (brak historii chorób, brak wpisów świadczeń, brak autoryzacji, brak deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej);

- nieprowadzenia list oczekujących na udzielane świadczenia lub prowadzenia list oczekujących w sposób naruszający przepisy prawa;

- niepodania do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń;

- utrudniania czynności kontrolnych;

- rozliczenia kosztów leków z katalogu chemioterapii stosowanych niezgodnie z zakresem wskazań i zawyżania kosztów leków;

- niewykonania zaleceń pokontrolnych;

- odmowy udzielania świadczeń;

- nieuzasadnionego ograniczania dostępności do badań diagnostycznych;

- pobierania nienależnych opłat za świadczenia będące przedmiotem umowy.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz