Połączenie NIZP-PZH i IŻŻ: rząd przyjmie uchwałę dopiero w I kwartale 2020 r.

11 Grudnia 2019, 11:49 kprm

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Jak czytamy, planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to I kwartał 2020 r. Według wcześniejszych założeń rozporządzenie miało wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.

- Cele i zadania (...) będą obejmować wzrost wartości Instytutu powstałego z połączenia, uzyskanie przewagi konkurencyjnej na istniejących rynkach, poszerzenie rynku lub asortymentu produktów oferowanych przez Instytut o nowych kompetencjach, obniżenie ryzyka działalności. Połączenie Instytutów będzie miało wpływ na wiele aspektów działalności, w szczególności na komercjalizację wiedzy w obszarze działalności B+R, zarządzanie, gospodarowanie czynnikiem ludzkim, kulturę organizacyjną oraz finanse. Rezultaty połączenia będą widoczne generalnie w dwóch obszarach, tj. w działalności operacyjnej i wynikach finansowych połączonych Instytutów - czytamy na stronie KPRM.

Co istotne w "opisie istoty rozwiązań użytych w projekcie" jest mowa nie o połączeniu, ale o "włączeniu" IŻŻ do NIZP-PZH.

Jak wskazano "włączenie Instytutu Żywności i Żywienia do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny będzie miało wymierną korzyść w kompleksowym podejściu przy opracowywaniu projektu planów urzędowej kontroli i monitoringu, a także rozszerzeniu zakresu badań o nowe obszary, szczególnie o analitykę alergenów w żywności."

Inne korzyści to m.in.:

1) stworzenie zaplecza edukacyjno-szkoleniowego w zakresie analiz stanu zdrowia ludności, bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego, bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz zdrowego stylu życia;
2) zwiększenie potencjału intelektualnego i stworzenie nowych obszarów badawczych w wyniku współdziałania w ramach jednej organizacji (skupienie w ramach jednego Instytutu jednostek realizujących badania o zbliżonej tematyce powinno przynieść także wyraźny efekt synergiczny, jeśli chodzi o zdolność stawiania i rozwiązywania problemów naukowych oraz pozyskiwania środków do ich realizacji);
3) podniesienie jakości prac badawczych i świadczonych usług, wraz z ochroną patentową w kraju i zagranicą przez wykorzystanie połączonego potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej, oraz infrastruktury badawczej;
4)poszerzenie współpracy i wyższa pozycja międzynarodowa (np. EFSA, WHO, ECDC, FAO);
5) szeroko rozumiana współpraca z innymi jednostkami naukowymi, z przedsiębiorcami, realizacja bezpośrednich zleceń na prace badawcze, prowadzenie wspólnych prac B+R, a przede wszystkim opracowywanie nowych produktów i technologii dla gospodarki, ważnych dla społeczeństwa usług i nowych metod, a co najważniejsze wdrażanie, komercjalizacja i upowszechnianie wyników prac B+R w kraju i zagranicą;
6) lepsze wykorzystanie potencjału wiedzy i potencjału badawczego (infrastruktura, aparatura i specjalistyczna kadra) oraz zredukowanie zjawiska powielania infrastruktury badawczej i często kosztownej aparatury;
7) zdolność do realizacji dużych projektów B+R na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, ułatwiających współpracę międzynarodową, większą niż dotąd obecność w europejskiej przestrzeni badawczej;
8) możliwość realizacji programów typu „National Health and Nutrition Examination Survey”, dających pełną ocenę stanu zdrowia populacji w Polsce;
9) stworzenie na potrzeby Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego ośrodka eksperckiego w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz żywienia z uwzględnieniem współpracy z Komisją Europejską;
10) stworzenie jednego ośrodka gromadzącego i udostępniającego dane z zakresu bezpieczeństwa żywności, w tym monitoringu spożycia żywności w kraju, a także zapewnienie bazy na potrzeby oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności oraz badań epidemiologicznych, co przełoży się na ułatwienia w zarzadzaniu systemem EpiBaza w zakresie gromadzenia i udostępniania danych;
11) ułatwienie przekazywania wszystkich wymaganych danych do EFSA, powołanie „Data Steward” - krajowego punktu ds. współpracy z EFSA w zakresie przekazywania danych;

Źródło: KPRM

BPO

Polecamy także: 

 

 

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz