CSIOZ o stopniu przygotowania placówek do informatyzacji [RAPORT]

16 Grudnia 2019, 10:05 informatyzacja

Placówki udzielające świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej należą do najlepiej zinformatyzowanych podmiotów leczniczych - wynika z najnowszego badania Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony zdrowia. Z danych CSIOZ wynika, że aż 91,69 proc. ankietowanych placówek POZ wszyscy bądź zdecydowana większość pracowników ma dostęp do komputera.

Ważną informacją, która z pewnością napawać może nadzieją na skuteczne wdrażanie rozwiązań e-zdrowia, jest fakt, że w 95,97 proc. podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przeważającej części pomieszczeń, gdzie przetwarzana jest dokumentacja medyczna pacjentów, jest dostęp do sieci komputerowej. CSIOZ wskazuje również, że w porównaniu z ankieta przeprowadzoną rok temu zdecydowanie więcej świadczeniodawców deklaruje, że we wszystkich pomieszczeniach (kolor żółty na wykresie), gdzie przetwarzana jest dokumentacja medyczna pacjentów, personel placówki ma dostęp do komputera. W przypadku szpitali poprawa wskaźnika wyniosła 5,15 proc., natomiast w innych placówkach 16 proc. z czego o 10,44 proc. wzrósł ten wskaźnik w placówkach POZ, które w ubiegłym roku miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu sprzętu IT. Zdecydowanie najlepiej pod kątem dostępności do komputera w każdym pomieszczeniu wypadły ambulatoria udzielające świadczeń z zakresu AOS, jednocześnie w tej grupie placówek odnotowano również najwyższy odsetek praktyk, które nie posiadały dostępu do komputerów w żadnym z pomieszczeń (kolor ciemnozielony na wykresie).

 

Dostęp do komputerów dla pracowników medycznych

Ankieta CSIOZ wykazała również, że w przypadku 65,58 proc. placówek cały personel medyczny ma dostęp do komputera, a w 24,71 proc. placówek takim dostępem może się pochwalić zdecydowana większość pracowników. Jedynie w nieco ponad 3 proc. placówek żaden pracownik medyczny nie dysponuje możliwością pracy z komputerem. W przypadku szpitali w aż 95,43 proc. ankietowanych deklarowała, że zapewnia personelowi dostęp do sieci komputerowej w pomieszczeniach, gdzie przetwarzana jest dokumentacja medyczna pacjentów. W przypadku całodobowych placówek szpitalnych jedynie 1,08 proc. ankietowanych szpitali nie zapewniał takiego dostępu żadnemu pracownikowi (patrz wykres poniżej). Najgorzej pod względem dostępu do sieci IT jest w zakładach opieki długoterminowej - w ich przypadku nawer w 11,54 proc. placówek personel nie ma dostępu do komputera.

Stan przygotowań na EDM

Zdaniem CSIOZ interesującą kwestią posiadanie przez podmioty rozwiązania informatycznego umożliwiającego prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (EDM). Jest to szczególnie ważne z perspektywy przygotowania placówek do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wyniki ankiety wyraźnie wskazują, że nawet 82 proc. ankietowanych szpitali, ponad 53 proc. jednostek innych niż szpitalne oferujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,, a także około 64 proc. AOS i POZ posiada takie rozwiązania. Porównując dane z ankietą przeprowadzoną w 2018 roku, aż o 16 proc wzrósł wskaźnik liczby szpitali posiadających rozwiązania informatyczne do wprowadzenia EDM, natomiast zaledwie o 6 proc. większyła się liczba POZ.

Trzy czwarte podmiotów uczestniczących w badaniu CSIOZ zadeklarowała że ma wystarczającą liczbę stanowisk komputerowych niezbędnych do wdrożenia EDM. Co więcej już teraz 63,98 proc. szpitali prowadzi EDM w zakresie informacji o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach  zdrowotnych  oraz  ewentualnych  zaleceniach – w  przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala. Natomiast spośród podmiotów uczestniczących w ankiecie jedynie większość placówek szpitalnych – 55,38 proc. – gromadzi w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta dane o informacji dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o: rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Co z inwestycjami w IT?

W badaniu wykazano również, że spośród wszystkich placówek uczestniczących w ankiecie tylko 47,44 proc. ma systemy zintegrowane z systemami NFZ takimi jak AP KOLCE (kolejki centralne) i/lub LIOCZ (listy oczekujących). Na tym tle wyróżniają się szpitale- w ich przypadku aż 72 proc. jest zintegorowana systemowo z systemami płatnika.

Warto również docenić wysiłek szpitali w zakresie inwestowania w systemy informatyczne - w tym obszarze jedynie szpitale należały do grupy placówek, które w większości już zrealizowała, bądź jest w trakcie realizacji inwestycji związanej z wdrażaniem EDM. Na przeciwnym biegunie znalazły się natomiast placówki POZ- w ich przypadku aż 68,54 proc. zapytanych nie zrealizowała inwestycji związanych z wdrażaniem elektronicznej dokumentacji

Z pełnymi wynikami ankiety możesz zapoznać się  >>>>> TUTAJ.

AM/CSIOZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz