MZ powołał kolejny zespół. Tym razem ds. planu działania w przypadku narażenia na radon

16 Grudnia 2019, 13:51 Ministerstwo Zdrowia

Minister zdrowia powołał kolejny zespół. Chodzi Zespół do spraw krajowego planu działania w przypadku narażenia na radon.

Jak czytamy w opublikowanym w poniedziałek zarządzeniu o powołaniu zespołu, do jego zadań należy:  opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy oraz sposobu jego monitorowania. Zespół ma przygotować projekt planu działania do końca marca 2020 r.

Ponadto zadaniem zespołu będzie współpraca przy wdrażaniu krajowego planu działania, dokonywanie przeglądu planu w przypadku narażenia na radon, nie rzadziej niż co 4 lata, a w razie potrzeby przedłożenie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji zmiany tego planu.

Kto w składzie zespołu?

W myśl zarządzenia w skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, nadzorujący zadania Departamentu Higieny Środowiska;

2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

3) Sekretarz – Pracownik Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

4) przedstawiciel Ministra Zdrowia;

5) dwóch przedstawicieli Głównego Inspektora Sanitarnego;

6) czterech przedstawicieli Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych;

7) przedstawiciele: a) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  b) Ministra Obrony Narodowej, c) Ministra Rozwoju, d) Ministra Klimatu, e) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, f) Ministra Infrastruktury, g) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, h) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, i) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, j) Głównego Inspektora Pracy, k) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, l) Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, m) Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, n) Instytutu Fizyki Jądrowej imienia H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, o) Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, p) Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. J. Nofera w Łodzi, q) Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, r) Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, s) Centrum Radonowego.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz