Projekt zarządzenia NFZ o centrach zdrowia psychicznego - do konsultacji

19 Grudnia 2019, 16:35 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Do konsultacji trafił w czwartek projekt zarządzenia NFZ o centrach zdrowia psychicznego. Projektowane zapisy mają w większości charakter porządkujący i doprecyzowujący.

Chodzi o Projekt zarządzenia - program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego

- Wprowadzenie do słowniczka (§ 2 ust. 1 zarządzenia) definicji takich jak: interwencja, miejsce udzielania świadczeń, przepustka, rozporządzenie w sprawie leczenia psychiatrycznego oraz ustawa o prawach pacjenta i RPP, ma na celu zachowanie spójności z przepisami rozporządzenia zmieniającego oraz ma charakter porządkujący - czytamy w uzasadnieniu.

Doprecyzowano m.in. sposób sprawozdawania miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, w celu zapewnienia właściwego rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot prowadzący centrum zdrowia psychicznego zarówno dla osób zamieszkujących obszar działania centrum jak i spoza tego obszaru.

Dodano ponadto obowiązek sporządzenia odrębnego harmonogramu dla personelu lekarskiego, co stanowi realizację przepisu rozporządzenia zmieniającego dotyczącego zapewnienia wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia w miejscu udzielania świadczeń w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych.

W związku z wprowadzeniem nowej stawki ryczałtowej dotyczącej mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zlokalizowanych na obszarze działania centrum, wprowadzono załącznik nr 6 do umowy, w celu umożliwienia przekazywania do Funduszu informacji w tym zakresie.

Dodano także w § 14 zarządzenia warunki udzielania świadczeń: leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) oraz leczenia zespołów abstynencyjnych po środkach psychoaktywnych (detoksykacja), aby zachować porządek prawny.

Doprecyzowano również warunki w jakich są udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w ramach punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego.

W projekcie zaproponowano także uregulowanie kwestii realizacji świadczenia: leczenie elektrowstrząsami oraz rozliczenia świadczeń: sesja psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii grupowej i rodzinnej oraz wsparcia psychospołecznego.

Dodano możliwości realizacji świadczenia: leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja), co wynika z wprowadzenie tego świadczenia do rozporządzenia.  

Wprowadzono też współczynniki korygujące w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób zamieszkujący obszar inny niż obszar działania centrum, co ma na celu uniknięcie sytuacji podwójnego finansowania.

- Zmiany wprowadzone w zakresie dowodu udzielenia świadczenia, w tym potwierdzania przez pacjenta udziału w sesjach czy udzielenie im świadczenia w ramach leczenia środowiskowego (domowego), ma na celu zapewnienie spójność porządku prawnego, w tym obowiązku Funduszu finansowania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Uregulowane zasady w zakresie dokumentowania świadczenia uprawdopodabnia ich realizację - uzasadnia NFZ.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz