RPP apeluje ws. ubezpieczeń osób zmagających się z kryzysem psychicznym

20 Grudnia 2019, 12:53 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

O zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy w warunkach umów ubezpieczenia, dotyczących osób doświadczających kryzysu psychicznego zaapelował Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec do towarzystw ubezpieczeniowych w związku z własnymi analizami oraz sygnałami od pacjentów.

Wśród zgłoszeń w zakresie praw pacjenta jakie wpływają do biura RPP, znajdują się sygnały dotyczące wizerunku osób doświadczających kryzysu psychicznego. Jak wskazuje Rzeczni, również w przestrzeni publicznej osoby z zaburzeniami kreowane są jako niebezpieczne i nieprzewidywalne. Utrwalanie negatywnego postrzegania tych osób, przekłada się na znaczne utrudnianie funkcjonowania zarówno samych chorych jak i ich rodzin. Obszar ten, z uwagi na jego wrażliwą materię stale pozostaje w zainteresowaniu Rzecznika, zarówno w zakresie indywidualnych spraw pacjentów, jak również w podejmowanych działaniach informacyjno-edukacyjnych.

Z tego powodu, Rzecznik Praw Pacjentazwrócił się z prośbą do firm ubezpieczeniowych o zastosowanie stosownych korekt w brzmieniu ogólnych warunków ubezpieczenia lub rozważenie możliwości złagodzenia obostrzeń związanych z leczeniem przez ubezpieczonych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Rzecznik zwrócił uwagę, że umowa ubezpieczenia na życie wraz z umowami dodatkowymi (np. z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitala) należy do kategorii umów dobrowolnych, w odniesieniu do których zastosowanie znajduje zasada swobody umów. Ogólne warunki tych ubezpieczeń mogą i w praktyce niemal zawsze zawierają określony katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej, a więc takich zdarzeń, za które ubezpieczyciel na podstawie umowy ubezpieczenia nie odpowiada.

- Niezależnie od podstawowych czynników aktuarialnych, mających wpływ na ostateczną konstrukcję produktu ubezpieczeniowego, dostrzegamy również konieczność zachowania odpowiedniej empatii w stosunku do klientów oraz szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialność biznesu - wskazuje Rzecznik. Będąc przekonanym, że są to okoliczności ważne także dla zakładów ubezpieczeń, Rzecznik zwrócił uwagę na brzmienie ogólnych warunków ubezpieczenia regulujących m.in. zasady przyznawania świadczeń z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu.

- W tym względzie wskazaliśmy jednemu z ubezpieczycieli na niejednoznaczność stosowanej przez niego definicji pojęcia „szpital”, w świetle której: „W rozumieniu OWU szpitalem nie jest ośrodek dla psychicznie chorych”. Z jednej bowiem strony udzielana ochrona obejmuje pobyt w szpitalu spowodowane zaburzeniami psychicznymi lub zachowania, z drugiej zaś ma ona nie dotyczyć pobytu w ośrodku dla chorych psychicznie. Taka rozbieżność pomiędzy postanowieniami wzorca umownego jest niezgodna z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z którym umowa ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia są formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały - podkreśla RPP.

Wątpliwości odnosiły się również do przywołania w ramach jednego podpunktu, jako okoliczności wyłączających odpowiedzialność, zarówno leczenia chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania, jak i skutków użycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających (w praktyce np. zatrucie tego typu środkami). Jak wskazuje RPP, w odczuciu klientów może to powodować dyskomfort wiążący się ze stawianiem w jednym rzędzie chorób psychicznych ze stosowaniem używek, takich jak alkohol i narkotyki. Rzecznik wystąpił w związku z tym z prośbą o przeanalizowanie zasygnalizowanych uwag oraz zastosowanie stosownych korekt w brzmieniu ogólnych warunków ubezpieczenia.

Rzecznik zaproponował ponadto rozważenie złagodzenia stosowanych w umowach obostrzeń związanych z leczeniem przez ubezpieczonych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Takim wyjściem naprzeciw potrzeb i słusznych interesów klientów są funkcjonujące na rynku ubezpieczeniowym rozwiązania, zgodnie z którymi pobyt w szpitalu spowodowany zaburzeniami psychicznymi jest włączony w zakres udzielanej ochrony, w ramach określonego limitu, ustalanego np. w odniesieniu do okresu jednego roku.

Odpowiedzi już otrzymane od zakładów ubezpieczeń, do których wystąpił Rzecznik, są pozytywne i wskazują na podjęcie czynności zmierzających do korekty dotychczasowego brzmienia ogólnych warunków ubezpieczenia - informuje RPP.

Apel do środowiska ubezpieczeniowego

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca się w związku z tym do całego środowiska ubezpieczeniowego z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność zagwarantowania odpowiedniego poziomu praw i interesów osób doświadczających kryzysu psychicznego, w tym dostosowanie oferowanych produktów ubezpieczeniowych do potrzeb osób, które są zmuszone do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej. Wystąpienie w tym przedmiocie zostało skierowane do Polskiej Izby Ubezpieczeń, która zrzesza zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski.

Źródło: RPP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz